[:en]November 2017 Edition[:]

[:en]

Program Price Accommodation Transfers

Program

20th – 21st November 2017

.

Participation Prices

In this page you can find a description of the services included in Traditional Package and Booth and Agenda Package and here the benefit of the seller hosting program. Taping this link you can find all data for payment.

Accommodation

Hotel Novotel Centrum Kraków ****

The workshop will be held  November 20th in the Hotel NOVOTEL Centrum Kraków.

For  the sellers, the Organizers have agreed the following prices:

  • 266,00 pln in sgl room standard
  • 296,00 pln in dbl room standard, B&B treatment*.

These prices are valid until November 7th if rooms will be available.

In order to benefit of the agreed price please download this form, fill in it and send to Mrs Agnieszka Skutecka,  h3372-sb@accor.com

 

In Katowice the Organizers are selecting the venue

*The Organizers don’t guarantee that the agreed prices are the lowest in the market. Maybe in some Online Reservation Portal it’s possible to find lower prices.

Transfers

The Organizers will arrange the transfer from Cracow to Katowice.

The transfer will start from the workshop venue at 4,30 pm of November 20th and will arrive to Katowice around 6,30 pm. The transfer will be done by pullman.

For booking the transfer please write to gilberto.zangari@ttgevents.org specifying the number of persons.

The price of a transfer can be estimate in about 30 euro per pax. The final price will be established some day before the workshop. The transfer service can be paid on the spot.  [:pl]

REGULAMIN UCZESTNICTWA DLA KUPUJĄCYCH

OUTgoing POLAND 6-7 marca 2017r.

§ 1.

Organizatorem workshopu turystyki wyjazdowej OUTgoing POLAND jest Italab sp.z.o.o., z siedzibą przy ul. Nowy Swiat 27-34, 00-029, Warszawa. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Organizatorze, należy przez to rozumieć Italab Sp. z o.o.

§ 2.

Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich Kupujących biorących udział w OUTgoing POLAND.

§ 3.

1. Podstawą udziału w OUTgoing POLAND jest dokonanie poprawnej rejestracji na stronie http://outgoingpoland.pl .

2. Organizator deklaruje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia droga mailową  w terminie 7 dni wraz z podaniem loginu i hasła dostępu do komputerowego systemu umawiania spotkań.

3. Uczestnik OUTgoing POLAND 2017, którego firma znajduje się poza lokalizacjami workshopu (Warszawa i Poznań) może skorzystać z zakwaterowania, oferowanego bezpłatnie przez Organizatora. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest, oprócz dokonania rejestracji na stronie internetowej, wydrukować niniejszy Regulamin, podpisać go i odesłać na nr adres ewa.pac@ttgevents.org. Na adres mailowy  ewa.pac@ttgevents.org należy przysłać również prośbę o zarezerwowanie noclegu (UWAGA: rezerwacja noclegu do 15.02.2017 r.)

§ 4.

Uczestnik OUTgoing POLAND otrzymuje jeden identyfikator, który jest kartą wstępu na workshop.

§ 5.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników.

§ 6.

Termin otwarcia oraz program OUTgoing POLAND:

6-7 marca 2017. Program

§ 7.

Reklama na terenie OUTgoing POLAND jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora.

§ 8.

1. Organizator wydaje e – Katalog  OUTgoing POLAND, do którego wpis jest obowiązkowy.

Podstawowy wpis jest bezpłatny. Zawiera on pełne dane teleadresowe firmy, dane osób uczestniczących w OUTgoing POLAND oraz preferencje. Każdy Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić dane wpisu do katalogu (po zalogowaniu na stronie logowania do systemu OUTgoing POLAND).

2. Za treść wpisów i ewentualne szkody wynikające z tego tytułu odpowiada Uczestnik.

§ 9.

Przyjazd Kupujących na miejsce OUTgoing POLAND – w zakresie własnym.

§ 10.

1. Uczestnictwo Kupujących i zakwaterowanie dla jednego uczestnika z każdej firmy podczas OUTgoing POLAND jest bezpłatne, w przypadku spełnienia następujących warunków:

a. uczestniczenia w workshopie

b. zrealizowania minimum 70 proc. umówionych spotkań z kontrahentami.

2. Za zakwaterowanie dodatkowych osób ( z tej samej firmy)  Kupujący ponosi koszty we własnym zakresie. Koszt rezerwacji zakwaterowania tych osób za pośrednictwem Organizatora wynoszą w zależności od hotelu maksymalnie 30 euro od osoby w pokoju dwuosobowym.

§ 11.

W przypadku niespełnienia przez Kupującego warunków określonych w § 10 pkt. 1. Organizator obciąży każdego Kupującego następującymi kosztami:

a. 500 zł netto z tytułu kosztów organizacyjnych,

b. w przypadku korzystania z zakwaterowania w pokoju dwuosobowym 100 zł netto.

§ 12.

1. Po otrzymaniu od Uczestnika podpisanej kopii Regulaminu oraz zgłoszenia mailowego (§3 pkt 3) Organizator OUTgoing POLAND potwierdza rezerwację noclegu dla jednego  Kupującego z firmy spoza lokalizacji workshopu (Warszawa lub Poznan).

§ 13.

1. Rezygnacja z uczestnictwa:

a) bez ponoszenia kosztów rezygnację z udziału w OUTgoing POLAND  można zgłaszać do Organizatora w terminie do 22 lutego 2017 r.

b) anulację rezerwacji zakwaterowania można natomiast zgłaszać do 15 lutego 2017 r.

c) uczestnik, który zrezygnuje z uczestnictwa w OUTgoing POLAND, a wykorzysta Pakiet Korzyści Kupującego, pokrywa koszty otrzymanych usług wg cennika Pakietu Korzyści Kupującego.

2. Firmy, które akredytują się na OUTgoing POLAND, a nie poinformują Organizatora o rezygnacji w terminie określonym w pkt. 1a tj. do 15.02.2017 zostaną obciążone kosztami organizacyjnymi w wysokości 500 zł netto, a w przypadku rezerwacji noclegu, dodatkowo kosztem zakwaterowania w wysokości 100 zł.

§ 14.

Organizator gwarantuje spotkania Kupujących ze Sprzedającymi:

a. umawiane wcześniej – na podstawie zgłoszonych preferencji,

b. umawiane samodzielnie przez system komputerowy oraz przez zainteresowane strony, podczas trwania OUTgoing POLAND.

§ 15.

1. Zarejestrowani Kupujący otrzymają dostęp do listy Sprzedających, którzy odpowiadają zgłoszonym przez nich preferencjom, na tydzień przed workshopem. Powinni oni wybrać z listy, przez system on-line, firmy z którymi chcieliby się spotkać, szeregując ich według własnych preferencji.

2. 70 proc. wszystkich spotkań powinny stanowić spotkania umawiane przed workshopem.

§ 16.

Każde odbyte spotkanie z zagranicznym partnerem musi być potwierdzone podpisem na formularzu dostarczonym przez Organizatora w dniu rozpoczęcia workshopu.

§ 17

Uczestnicy OUTgoing POLAND

1. W OUTgoing POLAND mogą wziąć udział, jako Kupujący organizatorzy turystyki, tacy jak:

a. touroperatorzy

b. biura podróży

c. profesjonalni organizatorzy kongresów (PCO)

d. organizatorzy imprez typu incentive

e. organizatorzy turystyki młodzieżowej

f. inne organizacje za zgodą Organizatora

2. Kupujący, którzy spełnią kryteria Organizatora zostaną zakwalifikowani do Programu dla Kupujących.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualne potwierdzenie wraz z loginem i hasłem dostępu do planu spotkań.

§ 18.

Każda firma uczestnicząca w Outgoing Poland  jako akredytowany Kupujący otrzymuje bezpłatnie PAKIET KORZYŚCI, który obejmuje:

1.  zaproszenie dla przedstawiciela firmy na oficjalne wydarzenia organizowane z okazji workshopu Outgoing Poland 2017

2.  wpis do e-katalogu Outgoing Poland  kupujących  – strona A4;

3.  e-katalog Outgoing Poland sprzedających;

4.  zakwaterowanie w Krakowie lub Wrocławiu dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym.

5. W przypadku niespełnienia przez Kupującego warunków określonych w  p 1.  Organizator obciąży każdego Kupującego kosztami za wykorzystane usługi z Pakietu korzyści wg cennika.

§ 19.

Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r.

2. Italab sp.z.o.o., zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na niniejszej stronie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Pac

ewa.pac@ttgevents.org

tel. 0048 607 800 054

[:]