Info dla Kupujących

Workshopy OUTgoing POLAND 2018 to doskonałą okazja biznesowa dla wszystkich firm zainteresowanych organizacją podróży zagranicznych, a szczególnie dla:

• touroperatorów turystyki wyjazdowej,

• biur podrózy,

• Profesjonalnych Organizatorów Kongresów (PCO),

• promotorów i organizatorów imprez typu incentive,

Wszyscy oni mogą podczas tego spotkania znaleźć inspirację do nowych działań biznesowych dotyczących turystyki wyjazdowej oraz spotkać nowych partnerów handlowych i poznać nowe destynacje.

Jako organizatorzy workshopów OUTgoing POLAND 2018 ściśle współpracujemy z Narodowymi Organizacjami Turystycznymi krajów, które są głównymi destynacjami podróży Polaków, w celu wyłonienia najbardziej interesujących i profesjonalnych dostawców usług turystycznych z całego świata.

Wcześniej umawiane spotkania

Zarejestrowani Kupujący otrzymają przed workshopem listę Sprzedających, którzy spełniają ich wymagania. Z listy w systemie on-line firmy Kupujący wybierają firmy, z którymi chcieliby się spotkać, szeregując je według preferencji.

Spotkania umawiane przed workshopem powinny stanowić 70 proc. wszystkich spotkań.

.

Osobiście umawiane spotkania

Zarówno Kupujący jak i Sprzedający mogą umówić 30 proc. swoich spotkań osobiście.

Dzięki temu Kupujący i Sprzedający mogą w bardziej elastyczny sposób aranżować spotkania z kontrahentami, nawet w ostatnim momencie, również z tymi partnerami, którzy nie zostali wcześniej zaproponowani przez system online.

Pakiet Korzyści Kupującego przysługuje firmom, które zarejestrowały swój udział w workshopie OUTgoing POLAND 2018.

Pakiet zawiera:

1. zaproszenie dla przedstawiciela firmy na oficjalne wydarzenia organizowane z okazji workshopu OUTgoing POLAND 2018;

2. wpis do e-katalogu OUTgoing POLAND 2018 kupujących wraz ze zdjęciem oraz logiem firmy. Maksymalny rozmiar wpisu to strona A4;

3. egzemplarz e-katalogu OUTgoing POLAND 2018 sprzedających;

4. dla uczestników spoza Warszawy i Poznania- zakwaterowanie we Warszawie lub Poznaniu (na noc poprzedzającą workshop), dla przedstawiciela firmy.

Dodatkowych informacji udziela: EWA PAC

tel. 607-800-054

ewa.pac@outgoingpolandevents.pl

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w warsztatach turystyki wyjazdowej OUTGOING POLAND (dalej Warsztaty) przez krajowych przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży turystycznej i/lub eventowej zainteresowanych pozyskaniem zagranicznych partnerów biznesowych (dalej Kupujący).
 2. Organizatorem Warsztatów jest Ewa Pac, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OUTGOING POLAND EVENTS Ewa Pac z siedzibą w Warszawie (k. p. 00-876) przy ul. Ogrodowej 48 lok. 54, NIP : 7162675602, REGON : 368943133 (dalej Organizator).
 3. Jako Kupujący w Warsztatach mogą uczestniczyć krajowi przedsiębiorcy z szeroko rozumianej branży turystycznej, w tym zwłaszcza organizatorzy turystyki (touroperatorzy, biura podróży, organizatorzy turystyki młodzieżowej), organizatorzy imprez typu incentive, profesjonalni organizatorzy kongresów (PCO), agenci turystyczni, pośrednicy turystyczni, podmioty prowadzące działalność hotelarską, podmioty świadczące usługi transportowe w turystyce itd. Warsztaty nie są przeznaczone dla Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Warsztaty są prowadzone w formie spotkań Kupujących z dopasowanymi do ich preferencji biznesowych zagranicznymi przedsiębiorcami z szeroko rozumianej branży turystycznej i/lub eventowej reprezentującymi najpopularniejsze destynacje podróży Polaków (dalej Sprzedający), w celu wyłonienia najbardziej interesujących i profesjonalnych dostawców usług turystycznych z całego świata i nawiązania współpracy biznesowej.
 5. Informacje o terminie, miejscu, czasie odbywania oraz programie Warsztatów są podawane na stronie internetowej Organizatora pod linkiem outgoingpolandevents.pl oraz w materiałach reklamowych i informacyjnych Organizatora.

 

 1. Zapisy na Warsztaty

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatacie w charakterze Kupującego jest dokonanie kompletnego zgłoszenia i podanie danych kontaktowych.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie w charakterze Kupującego dokonuje się poprzez rejestrację na stornie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem outgoingpolandevents.pl z wykorzystaniem odpowiedniego formularza rejestracyjnego (wybór opcji Zarejestruj się jako kupujący).
 3. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, w terminie 7 dni od wypełnienia formularza. Równocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia Organizator przesyła Kupującemu zindywidualizowany login i hasło do komputerowego panelu umożliwiającego umawianie spotkań podczas Warsztatu (dalej Panel).
 4. Z momentem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia następuje zawarcie umowy na uczestnictwo w Warsztacie w charakterze Kupującego pomiędzy Organizatorem a Kupującym.
 5. Liczba miejsc dla Kupujących w Warsztatach jest ograniczona. Wyboru Kupujących, którzy wezmą udział w Warsztatach dokonuje Organizator według swojego uznania. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach Kupujących, których profil działalności nie odpowiada specyfice Warsztatów oraz Kupujących będących konsumentami.
 6. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie Kupujący akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się zapewnić udział swojego przedstawiciela w Warsztacie w wyznaczonym miejscu i czasie.
 7. Dla dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie i korzystania z Panelu Kupujący musi spełnić następujące wymogi techniczne :
 • Posiadać komputer z podłączeniem do sieci Internet,

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Kupującego przy dokonywaniu zgłoszenia nieprawidłowych lub niepełnych danych.
 2. Na 3 dni przed planowanym terminem Warsztatu Organizator potwierdza obecność wszystkich Kupujących drogą telefoniczną lub mailową.

 

 1. Podstawowe prawa i obowiązki Stron

 

 1. Organizator zapewnia wszystkim Kupującym godne warunki odbywania Warsztatów.
 2. Organizator dba o bezpieczeństwo Kupujących w miejscu odbywania Warsztatu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Organizator jest zobowiązany dokonać wyboru miejsca odbywania Warsztatu w taki sposób aby spełniało ono wszystkie wymogi przewidziane w przepisach BHP, przepisach przeciwpożarowych oraz przepisach sanitarnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualne szkody Kupujących poniesione podczas trwania Warsztatu, w szczególności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież rzeczy Kupujących.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak oczekiwanych efektów Warsztatów, w szczególności za nienawiązanie przez Kupujących relacji biznesowych ze Sprzedającymi. Celem Warsztatów jest jedynie stworzenie ich uczestnikom możliwości nawiązania takich relacji i wymiany doświadczeń i Organizator nie daje gwarancji ich nawiązania.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Warsztatu a także za zmianę terminu i lub miejsca Warsztatu jeżeli Kupujący zostali poinformowani o tych zdarzeniach najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Warsztatu, a jeżeli odwołanie lub zmiana terminu i/lub miejsca Warsztatu były spowodowane przyczynami niezależnymi od Organizatora niezależnie od terminu poinformowania Kupujących o tych zdarzeniach. W takiej sytuacji każdy z Kupujących ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztacie i przysługuje mu pełny zwrot ewentualnych wniesionych opłat.
 6. Każdy Kupujący uczestniczący w Warsztatach otrzymuje bezpłatnie Pakiet Korzyści Kupującego, obejmujący następujące świadczenia :
 • Zaproszenie dla przedstawiciela Kupującego na oficjalne wydarzenia organizowane w ramach danego Warsztatu (spotkania ze Sprzedającymi według ustalonej agendy),
 • Wpis do e-katalogu dotyczącego danego Warsztatu o maksymalnej objętości jednej strony formatu A4 na zasadach przewidzianych w punkcie 4 niniejszego regulaminu,
 • Dostęp do e-katalogu Sprzedających dotyczącego danego Warsztatu,
 • Zakwaterowanie w miejscu odbywania Warsztatu dla jednego przedstawiciela Kupującego w pokoju dwuosobowym oraz bezpłatne wyżywienie podczas Warsztatu na zasadach przewidzianych w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca odbywania Warsztatu.
 2. W trakcie Warsztatu każdy Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny Warsztatu, pod groźbą wykluczenia z udziały w Warsztacie bez prawa do zwrotu ewentualnych uiszczonych opłat i poniesionych kosztów, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.
 3. Kupujący zobowiązany jest do punktualnego przybycia na Warsztaty i przestrzegania punktów programu Warsztatów, w szczególności ustalonej agendy spotkań w wyznaczonym przez Organizatora zakresie czasowym.
 4. Zabrania się rejestrowania przebiegu Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uprzedniej zgody Organizatora.
 5. Materiały przekazane Kupującym w związku z uczestnictwem w Warsztatach stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takowe podlegają ochronie prawnej.
 6. Przed rozpoczęciem Warsztatu każdy Kupujący otrzymuje od Organizatora jeden identyfikator, który stanowi kartę wstępu na Warsztat i jest zobowiązany do jego zwrotu po zakończeniu Warsztatu.
 7. Przed rozpoczęciem Warsztatu każdy Kupujący otrzymuje od Organizatora specjalny formularz służący do potwierdzania odbytych spotkań.
 8. Reklama podczas Warsztatów jest odpłatna i wymaga uzyskania uprzedniej zgody Organizatora oraz ustalenia warunków płatności.
 9. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Warsztatu oraz przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania z wizerunku Kupującego (fotografie, zapisy video i dźwiękowe) zarejestrowanego w związku z Warsztatem, w celach związanych z promocją przedsięwzięć Organizatora.

 

 1. E-katalog

 

 1. Organizator wydaje e-katalog dotyczący każdego Warsztatu, obejmujący informacje o Kupujących i Sprzedających uczestniczących w danym Warsztacie, do którego wpis jest obowiązkowy i stanowi warunek uczestnictwa w Warsztacie (dalej E-Katalog). Organizator udostępnia E-Katalog wszystkim Kupującym i Sprzedającym.
 2. Podstawowy wpis w E-Katalogu jest bezpłatny. Zawiera on pełne dane teleadresowe Kupującego, dane osób uczestniczących w Warsztacie z ramienia Kupującego oraz preferencje Kupującego jeżeli chodzi o potencjalnych partnerów biznesowych.
 3. Każdy Kupujący zobowiązany jest uzupełnić dane wpisu do E-Katalogu po zalogowaniu się do swojego Panelu na stronie internetowej outgoingpolandevents.pl najpóźniej na 3 dni przed datą Warsztatu.
 4. Rozszerzony wpis do E-Katalogu jest płatny i może obejmować dodatkowe informacje o Kupującym, w tym informacje o charakterze reklamowym. Koszt rozszerzonego wpisu jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Organizatorem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść wpisów w E-Katalogu ani za wykonanie ewentualnych ofert w nich zwartych.
 6. Wpisy do E-Katalogu nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i/lub dobrymi obyczajami (w szczególności treści obraźliwych, pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itd.) ani naruszać praw osób trzecich, w tym zwłaszcza autorskich praw majątkowych, praw do znaków towarowych, prawa do wizerunku i dóbr osobistych. Przesłanie przez Kupującego treści wpisu do zamieszczenia w E-Katalogu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia odnośnie spełniania powyższych wymogów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia w E-Katalogu wpisów Kupujących jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie spełniają one wymogów wskazanych w poprzednim ustępie a także wtedy, gdy są one sprzeczne z linią programową lub interesem Organizatora
 8. W przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw (w tym zwłaszcza autorskich praw majątkowych, praw do znaków towarowych, dóbr osobistych lub prawa do wizerunku) w związku z zamieszczeniem wpisu Kupującego w E-Katalogu, Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich związanych z tym roszczeń oraz naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z tego tytułu, w szczególności pokryć ewentualne koszt postępowań w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, koszty zawarcia ugody oraz wartość odszkodowania ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia.

 

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu odbywania Warsztatów

 

 1. Organizator zapewnia Kupującym, których siedziba lub miejsce zamieszkania znajdują się poza miejscowością odbywania Warsztatu, możliwość bezpłatnego skorzystania z zakwaterowania w dniu odbywania Warsztatu w hotelu, na terenie którego odbywa się Warsztat. W przypadku zamiaru skorzystania z tej możliwości Kupujący zobowiązany przesłać wniosek o dokonanie rezerwacji na adres e-mail ewa.pac@outgoingpolandevents.pl w terminie nie późniejszym niż termin dokonywania rezerwacji wskazany w programie danego Warsztatu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia zakwaterowania wszystkim Kupującym a o dokonaniu rezerwacji decyduje kolejność wpływu wniosków.
 2. Możliwość zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania, o której mowa w ustępie poprzednim dotyczy maksymalnie jednego przedstawiciela na każdego Kupującego. Koszty zakwaterowania dodatkowych osób Kupujący pokrywa we własnym zakresie, przy czym Organizator zapewni pomoc w rezerwacji zakwaterowania tych osób w hotelu, na terenie którego odbywa się Warsztat.
 3. Organizator zapewnia Kupującym bezpłatny poczęstunek podczas trwania Warsztatu bądź to w formie ciągłego poczęstunku w postaci zimnych przystawek i napojów bądź w formie lunchu. Informacje w tym zakresie każdorazowo podawane są w programie danego Warsztatu. Koszty wyżywienia poza Warsztatem Kupujący pokrywa we własnym zakresie.
 4. Koszty dojazdu Kupującego do miejsca odbywania Warsztatu Kupujący pokrywa we własnym zakresie, chyba, że Kupujący zaproponował pokrycie kosztów dojazdu.

 

 1. Umawianie i odbywanie spotkań

 

 1. Wszyscy Kupujący otrzymują na 7 dni przed terminem Warsztatu, za pośrednictwem Panelu, listę Sprzedających, którzy spełniają ich preferencje podane przy dokonywaniu zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie. Z tej listy Kupujący wybierają w Panelu Sprzedających, z którymi chcieliby odbyć spotkanie podczas Warsztatów, szeregując ich w kolejności według swoich preferencji. Na podstawie tak dokonanych wyborów Organizator następnie umawia spotkania podczas Warsztatu i sporządza listę spotkań
 2. Spotkania umawianie za pośrednictwem Panelu w sposób opisany w poprzednim ustępie powinny stanowić co najmniej 70% wszystkich spotkań umówionych przez Kupującego. Pozostałe 30% spotkań Kupujący mogą umówić we własnym zakresie, w tym za pośrednictwem Panelu, przy pomocy Organizatora, w drodze bezpośredniego kontaktu ze Sprzedającymi (na podstawie danych teleadresowych dostępnych w E-Katalogu) oraz osobiście podczas Warsztatów.
 3. Przed rozpoczęciem Warsztatu Organizator przesyła Kupującemu za pośrednictwem Panelu ostateczną listę spotkań, której Kupujący zobowiązany jest przestrzegać, zarówno pod względem kolejności spotkań jak i czasu ich trwania. Lista spotkań może również zostać przekazana Kupującemu w formie papierowej podczas otwarcia Warsztatu.
 4. Każde odbyte spotkanie ze Sprzedającym powinno być potwierdzone podpisem sprzedającego na specjalnym formularzu dostarczonym Kupującemu prze Organizatora bezpośrednio przed rozpoczęciem Warsztatu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbycia przez Kupującego spotkania z danym Sprzedającym (nawet jeżeli to spotkanie zostało wcześniej umówione) jeżeli spotkanie nie odbyło się z przyczyn innych niż leżące po stronie Organizatora (w szczególności z przyczyn leżących po stornie tego Sprzedającego, osób trzecich lub z powodu działania siły wyższej).

 

 1. Płatności i rezygnacja z uczestnictwa w Warsztacie

 

 1. Uczestnictwo Kupujących w Warsztatach jest bezpłatne z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu regulaminu.
 2. W przypadku nie uczestniczenia przez Kupującego w Warsztacie lub nie zrealizowania przez Kupującego co najmniej 70% umówionych spotkań ze Sprzedającymi Organizator obciąży Kupującego następującymi kosztami :
 • Kwotą 500,00 zł netto tytułem ryczałtowego wynagrodzenia za usługi wyświadczone na rzecz Kupującego w związku z uczestnictwem / deklarowanym uczestnictwem w Warsztacie,
 • Kwotą odpowiadającą wydatkom poniesionym przez Organizatora na zakwaterowanie Kupującego w miejscu odbywania Warsztatu (dotyczy wyłącznie Kupujących, którzy skorzystali z możliwości bezpłatnego zakwaterowania).
 1. Rezygnacja Kupującego z uczestnictwa w Warsztatach jest możliwa na następujących zasadach:
 • W przypadku rezygnacji zgłoszonej Organizatorowi najpóźniej na 14, a w przypadku Kupujących, którzy skorzystali z możliwości bezpłatnego zakwaterowania, najpóźniej na 21 dni przed terminem Warsztatu Kupujący nie ponosi żadnych kosztów w związku z Rezygnacją,
 • W przypadku rezygnacji zgłoszonej Organizatorowi po upływie terminów, o których mowa w poprzednim tirecie Kupujący zostanie obciążony kosztami wskazanymi w ustępie drugim.
 1. Organizator dopuszcza możliwość zmiany osób uczestniczących w Warsztacie z ramienia Kupującego, pod warunkiem zgłoszenia mu takiej zmiany najpóźniej na 3 dni przed terminem Warsztatu.
 2. Wszelkie opłaty, o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu będą płatne na podstawie faktury (refaktury) wystawionej przez Organizatora, w terminie 7 dni licząc od dnia jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. W przypadku opóźnienia w płatności Organizatorowi należą się odsetki w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

 1. Ochrona danych osobowych Kupujących

 

 1. Dane osobowe Kupujących i ich przedstawicieli podlegają ochronie przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: registration@outgoingpolandevents.pl, pod numerem telefonu: 22 227 09 96 oraz korespondencyjnie na adres: ul. Ogrodowa 48 lok. 54, 00-876 Warszawa.
 3. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na uczestnictwo w Warsztatach w zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy, w tym do przyjmowania i prowadzenia zgłoszeń uczestnictwa w Warsztatach, umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, rejestracji jako uczestników Warsztatów, utworzenia konta użytkownika na stronie www.outgoingpolandeventspl, udostępniania danych innym uczestnikom Warsztatów, publikacji danych w ramach E-Katalogu, obsługi reklamacji, zapewnienia zakwaterowania w miejscu odbywania Warsztatów, kontaktowania się z Kupującym – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący lub do podjęcia działań na żądanie Kupującego, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Dane osobowe Kupujących, będą ponadto przetwarzane w celu realizacji przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych, sporządzanie i wysyłka deklaracji i zeznań podatkowych, wystawianie i przechowywanie faktur itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 5. Dane osobowe Kupujących mogą być ponadto przetwarzane w celu potencjalnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Organizatora jest konieczność ochrony jego praw.
 6. Dane osobowe Kupujących mogą być ponadto przetwarzane do celów marketingowych Organizatora, w tym do celów wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną bezpośrednio do Kupujących, wysyłki newslettera, wyświetlaniu Kupującym treści marketingowych, zarówno niedopasowanych, jak i dopasowanych do jego preferencji i zainteresowań. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujących do celów marketingowych Organizator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie, przy czym Organizator nie podejmuje w oparciu o nie decyzji, które wywoływałyby skutki prawne wobec Kupujących lub w podobny sposób istotnie na nich wpływało – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda Zlecającego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ewentualnie niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Organizatora jest promocja własnej oferty.
 7. Dane osobowe Kupujących będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na uczestnictwo w Warsztacie lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później). Dane osobowe przetwarzane w oparciu o przesłankę prawnie usprawiedliwionego interesu Organizatora, w tym zwłaszcza przetwarzane do celów marketingowych, będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu, ale nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Kupującego zgody na ich przetwarzanie (gdy podstawę prawną przetwarzania stanowiła zgoda Kupującego) lub wniesienia prawnie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych może być wydłużony w przypadku konieczności ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 8. Dane osobowe Kupujących będą przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z Organizatorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych (np. biuro rachunkowe, firma świadcząca usługi IT związane z utrzymaniem Serwisu, firma windykacyjna, firma realizująca działania marketingowe itd.) oraz wspierającym Organizatora w zakresie świadczenia usług (np. banki, firmy kurierskie itd.). W przypadku konieczności ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane organom ścigania (np. Policja), sądom powszechnym, komornikom lub mediatorom.
 9. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępnianie innym uczestnikom Warsztatów (w ramach E-katalogu Warsztatów, w związku z umawianiem spotkań) oraz podmiotom świadczącym usługi hotelarskie (w przypadku rezerwacji przez Organizatora noclegów dla Kupujących).
 10. Poza przypadkami udostępnienia (w wykonaniu umowy na uczestnictwo w Warsztatach) danych osobowych Kupujących innym uczestnikom Warsztatów mającym miejsce zamieszania lub siedzibę w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, gdy stroną są Kupujący mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Podanie danych osobowych do celu zawarcia umowy na uczestnictwo w Warsztacie jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z usług Organizatora.
 12. Kupujący mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia (gdy brak jest podstaw prawnych do ich przetwarzania) oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora a także w jakim przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Kupującym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupujących jest zgoda, Kupujący mają prawo do jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim dane osobowe Kupujących są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Kupującym przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora dotyczących ich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie mogą przesłać innemu administratorowi. Kupujący mają ponadto prawo żądania, by ich dane osobowe zostały przesłane przez Organizatora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Kupującym przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznają, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 13. Zgłaszając udział w Warsztacie swoich przedstawicieli Kupujący zobowiązany jest zapewnić, aby osoby te zostały poinformowane o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie regulaminu. Spełnienie powyższego wymogu Kupujący potwierdza składając stosowane oświadczenie przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 14. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kupujących przez Organizatora znajdują się w polityce prywatności Organizatora dostępnej na stronie outgoingpolandevents.pl

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10. 2018 r.
 2. Organizator jest uprawniony do dokonywania jednostronnych zmian w treści niniejszego regulaminu. Zmienione zapisy obowiązują od daty publikacji zmodyfikowanego regulaminu na stornie internetowej Organizatora pod adresem www.outgoingpolandevents.pl. W przypadku umów o uczestnictwo w Warsztatach zawartych przed dokonaniem zmiany obowiązują zapisy sprzed dokonania zmian.
 3. Niniejszy regulamin i zawierane w oparciu o niego umowy o uczestnictwo w Warsztatach podlegają prawu polskiemu.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. W przypadku opracowania kilku wersji językowych niniejszego regulaminu, jeżeli pomiędzy tymi wersjami językowymi istnieją rozbieżności, rozstrzygająca będzie polska wersja językowa.
 6. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Dodatkowych informacji udziela: EWA PAC

tel. 607-800-054

ewa.pac@outgoingpolandevents.pl