[:pl]

REGULAMIN UCZESTNICTWA DLA KUPUJĄCYCH

OUTgoing POLAND 6-7 marca 2017r.

.

§ 1.

Organizatorem workshopu turystyki wyjazdowej OUTgoing POLAND jest Italab sp.z.o.o., z siedzibą przy ul. Nowy Swiat 27-34, 00-029, Warszawa. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Organizatorze, należy przez to rozumieć Italab Sp. z o.o.

§ 2.

Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich Kupujących biorących udział w OUTgoing POLAND.

§ 3.

1. Podstawą udziału w OUTgoing POLAND jest dokonanie poprawnej rejestracji na stronie http://outgoingpoland.pl .

2. Organizator deklaruje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia droga mailową  w terminie 7 dni wraz z podaniem loginu i hasła dostępu do komputerowego systemu umawiania spotkań.

3. Uczestnik OUTgoing POLAND 2017, którego firma znajduje się poza lokalizacjami workshopu (Warszawa i Poznań) może skorzystać z zakwaterowania, oferowanego bezpłatnie przez Organizatora. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest, oprócz dokonania rejestracji na stronie internetowej, wydrukować niniejszy Regulamin, podpisać go i odesłać na nr adres ewa.pac@ttgevents.org. Na adres mailowy  ewa.pac@ttgevents.org należy przysłać również prośbę o zarezerwowanie noclegu (UWAGA: rezerwacja noclegu do 15.02.2017 r.)

§ 4.

Uczestnik OUTgoing POLAND otrzymuje jeden identyfikator, który jest kartą wstępu na workshop.

§ 5.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników.

§ 6.

Termin otwarcia oraz program OUTgoing POLAND:

6-7 marca 2017. Program

§ 7.

Reklama na terenie OUTgoing POLAND jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora.

§ 8.

1. Organizator wydaje e – Katalog  OUTgoing POLAND, do którego wpis jest obowiązkowy.

Podstawowy wpis jest bezpłatny. Zawiera on pełne dane teleadresowe firmy, dane osób uczestniczących w OUTgoing POLAND oraz preferencje. Każdy Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić dane wpisu do katalogu (po zalogowaniu na stronie logowania do systemu OUTgoing POLAND).

2. Za treść wpisów i ewentualne szkody wynikające z tego tytułu odpowiada Uczestnik.

§ 9.

Przyjazd Kupujących na miejsce OUTgoing POLAND – w zakresie własnym.

§ 10.

1. Uczestnictwo Kupujących i zakwaterowanie dla jednego uczestnika z każdej firmy podczas OUTgoing POLAND jest bezpłatne, w przypadku spełnienia następujących warunków:

a. uczestniczenia w workshopie

b. zrealizowania minimum 70 proc. umówionych spotkań z kontrahentami.

2. Za zakwaterowanie dodatkowych osób ( z tej samej firmy)  Kupujący ponosi koszty we własnym zakresie. Koszt rezerwacji zakwaterowania tych osób za pośrednictwem Organizatora wynoszą w zależności od hotelu maksymalnie 30 euro od osoby w pokoju dwuosobowym.

§ 11.

W przypadku niespełnienia przez Kupującego warunków określonych w § 10 pkt. 1. Organizator obciąży każdego Kupującego następującymi kosztami:

a. 500 zł netto z tytułu kosztów organizacyjnych,

b. w przypadku korzystania z zakwaterowania w pokoju dwuosobowym 100 zł netto.

§ 12.

1. Po otrzymaniu od Uczestnika podpisanej kopii Regulaminu oraz zgłoszenia mailowego (§3 pkt 3) Organizator OUTgoing POLAND potwierdza rezerwację noclegu dla jednego  Kupującego z firmy spoza lokalizacji workshopu (Warszawa lub Poznan).

§ 13.

1. Rezygnacja z uczestnictwa:

a) bez ponoszenia kosztów rezygnację z udziału w OUTgoing POLAND  można zgłaszać do Organizatora w terminie do 22 lutego 2017 r.

b) anulację rezerwacji zakwaterowania można natomiast zgłaszać do 15 lutego 2017 r.

c) uczestnik, który zrezygnuje z uczestnictwa w OUTgoing POLAND, a wykorzysta Pakiet Korzyści Kupującego, pokrywa koszty otrzymanych usług wg cennika Pakietu Korzyści Kupującego.

2. Firmy, które akredytują się na OUTgoing POLAND, a nie poinformują Organizatora o rezygnacji w terminie określonym w pkt. 1a tj. do 15.02.2017 zostaną obciążone kosztami organizacyjnymi w wysokości 500 zł netto, a w przypadku rezerwacji noclegu, dodatkowo kosztem zakwaterowania w wysokości 100 zł.

§ 14.

Organizator gwarantuje spotkania Kupujących ze Sprzedającymi:

a. umawiane wcześniej – na podstawie zgłoszonych preferencji,

b. umawiane samodzielnie przez system komputerowy oraz przez zainteresowane strony, podczas trwania OUTgoing POLAND.

§ 15.

1. Zarejestrowani Kupujący otrzymają dostęp do listy Sprzedających, którzy odpowiadają zgłoszonym przez nich preferencjom, na tydzień przed workshopem. Powinni oni wybrać z listy, przez system on-line, firmy z którymi chcieliby się spotkać, szeregując ich według własnych preferencji.

2. 70 proc. wszystkich spotkań powinny stanowić spotkania umawiane przed workshopem.

§ 16.

Każde odbyte spotkanie z zagranicznym partnerem musi być potwierdzone podpisem na formularzu dostarczonym przez Organizatora w dniu rozpoczęcia workshopu.

§ 17

Uczestnicy OUTgoing POLAND

1. W OUTgoing POLAND mogą wziąć udział, jako Kupujący organizatorzy turystyki, tacy jak:

a. touroperatorzy

b. biura podróży

c. profesjonalni organizatorzy kongresów (PCO)

d. organizatorzy imprez typu incentive

e. organizatorzy turystyki młodzieżowej

f. inne organizacje za zgodą Organizatora

2. Kupujący, którzy spełnią kryteria Organizatora zostaną zakwalifikowani do Programu dla Kupujących.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualne potwierdzenie wraz z loginem i hasłem dostępu do planu spotkań.

§ 18.

Każda firma uczestnicząca w Outgoing Poland  jako akredytowany Kupujący otrzymuje bezpłatnie PAKIET KORZYŚCI, który obejmuje:

1.  zaproszenie dla przedstawiciela firmy na oficjalne wydarzenia organizowane z okazji workshopu Outgoing Poland 2017

2.  wpis do e-katalogu Outgoing Poland  kupujących  – strona A4;

3.  e-katalog Outgoing Poland sprzedających;

4.  zakwaterowanie w Krakowie lub Wrocławiu dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym.

5. W przypadku niespełnienia przez Kupującego warunków określonych w  p 1.  Organizator obciąży każdego Kupującego kosztami za wykorzystane usługi z Pakietu korzyści wg cennika.

§ 19.

Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r.

2. Italab sp.z.o.o., zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na niniejszej stronie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Pac

                                                     ewa.pac@ttgevents.org

                                                    tel. 0048 607 800 054[:]