[:pl]

 1. Postanowienia ogólne

 Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uczestników warsztatów turystyki wyjazdowej OUTGOING POLAND (dalej Warsztaty) oraz innych osób korzystających z usług Administratora oraz odwiedzających serwis internetowy dostępny pod adresem wwwoutgoingpolandevets.pl (dalej Serwis). Organizatorem Warsztatów, właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych jest Ewa Pac, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OUTGOING POLAND EVENTS Ewa Pac z siedzibą w Warszawie (k. p. 00-876) przy ul. Ogrodowej 48 lok. 54, NIP: 7162675602, REGON: 368943133 (dalej Administrator).

 1. Niniejsza polityka została przyjęta w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych uczestników Warsztatów oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej RODO).
 2. Uczestnikiem jest każda osoba, której dane dotyczą uczestnicząca w Warsztatach w dowolnym charakterze, dokonująca zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem Serwisu (dalej Uczestnik). Poza Uczestnikami z Serwisu mogą korzystać również inne osoby, w tym zwłaszcza osoby nabywające od Administratora usługi reklamowe w Serwisie (dalej wraz z Uczestnikami zwane Użytkownikami).
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: registration@outgoingpolandevents.pl, pod numerem telefonu: 22 227 09 96 oraz korespondencyjnie na adres: ul. Ogrodowej 48 lok. 54, 00-876 Warszawa.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na uczestnictwo w Warsztatach w zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy, w tym do przyjmowania i prowadzenia zgłoszeń uczestnictwa w Warsztatach, umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, rejestracji jako uczestników Warsztatów, utworzenia kont użytkowników w Serwisie, udostępniania danych innym Uczestnikom Warsztatów, publikacji danych w ramach e-katalogu Warsztatów, obsługi reklamacji, zapewnienia zakwaterowania w miejscu odbywania Warsztatów, kontaktowania się z Uczestnikami – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Dane osobowe Użytkowników nabywających od Administratora usługi reklamowe w Serwisie będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług reklamowych w zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy, w tym do przyjmowania zleceń reklamowych, obróbki i korekty nadesłanych materiałów reklamowych, publikacji materiałów reklamowych w Serwisie, obsługi reklamacji, kontaktowania się z usługobiorcami – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników oraz Użytkowników nabywających od Administratora usługi reklamowe w Serwisie, będą ponadto przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych, sporządzanie i wysyłka deklaracji i zeznań podatkowych, wystawianie i przechowywanie faktur itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 4. Dane osobowe Uczestników oraz Użytkowników nabywających od Administratora usługi reklamowe w Serwisie mogą być ponadto przetwarzane w celu potencjalnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jest konieczność ochrony jego praw.
 5. Dane osobowe Użytkowników, w związku z ich aktywnością w Serwisie, mogą być ponadto przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy aktywności osób odwiedzających Serwis, ich preferencji i zainteresowań w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane do celów marketingowych Administratora, w tym do celów wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną bezpośrednio do Użytkowników, wysyłki newslettera, wyświetlaniu Użytkownikom treści marketingowych, zarówno niedopasowanych, jak i dopasowanych do jego preferencji i zainteresowań (o ile Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookies). W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników do celów marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie, przy czym Administrator nie podejmuje w oparciu o nie decyzji, które wywoływałyby skutki prawne wobec Użytkowników lub w podobny sposób istotnie na nich wpływało – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ewentualnie niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jest promocja własnej oferty.

 

 • Okres przechowywania danych

 

 1. Dane osobowe Uczestników oraz Użytkowników nabywających od Administratora usługi reklamowe w Serwisie będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później).
 2. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o przesłankę prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w tym zwłaszcza przetwarzane do celów marketingowych, będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu, ale nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie (gdy podstawę prawną przetwarzania stanowiła zgoda Użytkownika) lub wniesienia prawnie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Okres przetwarzania danych może być wydłużony w przypadku konieczności ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

 

 1. Odbiorcy danych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych (np. biuro rachunkowe, firma świadcząca usługi IT związane z utrzymaniem Serwisu, firma windykacyjna, firma realizująca działania marketingowe itd.).
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przekazywane innym podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie świadczenia usług (np. banki, firmy kurierskie itd.).
 3. W przypadku Uczestników dane osobowe mogą być udostępnianie, w wykonaniu zawartej umowy na uczestnictwo w Warsztatach, innym uczestnikom Warsztatów (w ramach e-katalogu Warsztatów, w związku z umawianiem spotkań) oraz podmiotom świadczącym usługi hotelarskie (w przypadku rezerwacji przez Administratora noclegów dla Uczestników).
 4. W przypadku Użytkowników nabywających od Administratora usługi reklamowe w Serwisie dane osobowe mogą być udostępnianie, w wykonaniu zawartej umowy na świadczenie usług reklamowych, innym użytkownikom Serwisu (w związku z publikacją materiałów reklamowych zwierających dane osobowe).
 5. W przypadku konieczności ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane organom ścigania (np. Policja), sądom powszechnym, komornikom lub mediatorom.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przekazywane innym podmiotom, jeżeli obowiązek ich przekazania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organy podatkowe żądające przekazania danych do celów prowadzonej kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego).
 7. Poza przypadkami udostępnienia danych osobowych Uczestnikom Warsztatów innym Uczestnikom mającym miejsce zamieszania lub siedzibę w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w wykonaniu umowy na uczestnictwo w Warsztatach, oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, gdy stroną są Użytkownicy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Pliki cookies

 

 1. Serwis używa niewielkich plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę (tzw. pliki cookies). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz parametry alfanumeryczne. W zależności od preferencji, Użytkownik może zgodzić się lub nie zgodzić na umieszczenie plików cookies oraz zmienić w dowolnym momencie ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania i brak konieczności wpisywania ich przy każdorazowej wizycie, czy dostosowanie treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika.
 2. W przypadku zbierania informacji o Użytkownikach za pomocą plików cookies zbierane są wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi przy każdorazowej wizycie w Serwisie wpisywać loginu i hasła;
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użykownika i odpowiednio wyświetlić strony internetowe Serwisu,
 • analitycznych, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, w tym zwłaszcza pliki cookies wykorzystywane przez spółkę Google w ramach usługi Google Analitytics;
 • marketingowych, w szczególności określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych treści marketingowych do jego preferencji i zainteresowań.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Każda przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
 3. Pliki cookies do celów marketingowych mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Administratorem (np. podmioty świadczące usługi marketingowe i reklamowe).

 

 1. Charakter podawania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników podawane są podczas wypełniania formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Warsztatach i niezbędne do jej wykonywania. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, Uczestnik może być obowiązany do podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Powyższe dotyczy również danych Użytkowników nabywających od Administratora usługi reklamowe w Serwisie.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z usług Administratora.

 

 • Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

 

 1. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia (gdy brak jest podstaw prawnych do ich przetwarzania) oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora a także w jakim przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, Użytkownicy mają prawo do jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie w jakim dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora dotyczących ich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie Użytkownicy mogą przesłać innemu administratorowi. Użytkownicy mają również prawo żądania, by ich dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 5. Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznają, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

 

 • Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają upoważnione osoby i podmioty przetwarzające, którym dane te zostały powierzone zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podmioty z nim współpracujące stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Serwis zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 4. Administrator nie wysyła do Użytkowników żadnych wiadomości z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła do konta Użytkownika.

 

 1. Zmiana Polityki prywatności
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana przez Administratora.
 3. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 25.05.2018 r.
 4. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna w siedzibie Administratora oraz w Serwisie pod adresem outgoingpolandevents.pl
 5. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności Użytkownik może kierować na dane kontaktowe Administratora wskazane w punkcie I.4.

[:]