[:en]In which Polish regions the most tourist packages are sold?[:pl]W których województwach Polski sprzedaje się najwięcej wycieczek zorganizowanych?[:]

[:en]

In which Polish regions the most tourist packages are sold? Finally, new data give an answer (It confirms that the locations where we do our workshops are well chosen) and raise some comments on the airports from which Polish tourists depart.

The distribution of Polish tourist flows by region of origin was the sacred Grail of this blog. A data always sought among the various sources but never found. Now the PZOT (Association of Polish Tour Operators) has published this info for the years 2016 and 2017. The information, given the source, obviously concerns organized tourism.

Look at the two histograms that follow: the first indicates the purchases in percentage by region of tourist packages, the second displays the cumulative values ​​of these percentages.

The first thing that catches the attention is that only 4 regions have 2-digit percentages: the first two places in the ranking are occupied by the Warsaw (Mazovia) (*) and Silesia (Katowice) regions and so far no surprises.

We knew that the Baltic area was very interesting for the organized tourism market, the data largely confirms this intuition: Gdansk and Pomerania occupy the third place with a share of 15% of organized tourism. Fourth place again in the south of Poland, namely Lower Silesia (capital city Wroclaw). Followed by Krakow (Malopolska) and Poznan (Wielkopolska).

This data suggests that this is a very concentrated market on a territorial level. The following graph shows it: three regions (Warsaw, Silesia and Gdansk) together score 50% of sales, if we add Dolnoslaskie, (Wroclaw), Wielkopolskie (Poznan) and Malopolskie (Krakow) the six regions cover the 80% of the market .

Incidentally, I point out that they are also the cities where OUTgoing POLAND takes place in its various editions.

It is very interesting to remark that the regional distribution of tourist package sales is largely independent from the demographic size of the voivodeships. The following graph shows this clearly.

In the first 4 regions the share of sales far exceeds the demographic weight, in the Pomeranian region (Gdansk) there is the peak of this phenomena: the population is just 6% of the country total but weight on organized tourism for the 15%. The share of the inhabitants and the organized tourism are similar only in the Wielkopolska (Poznan) then the percentage of the inhabitants systematically exceeds the sales of tourism packages.

We also verified the stability over time of the structure of territorial package sales and found only minor changes in the regional distribution of purchases. The only significant difference is found in the Baltic area, which gained one percentage point compared to previous years.

 

We conclude this post with the following chart which shows the distribution of tourism departures organized between the different Polish airports.

.

As you can see, Katowice and Warsaw airports concentrate over 70% of travelers and this preponderance is understandable as neighboring regions gravitate towards these airports, an example for all is offered by Krakow, which evidently relies on the neighboring Katowice. On the other hand, the situation of Gdansk is surprising: its very important tourist demand is not reflected in the share of his airport. An imbalance that could be the subject of some marketing action for very aggressive commercial destinations.

(*) I can image that many readers don’t know well the Polish regions: for example how many of you know that Mazovia is region of Warsaw? or Malopolska is the region of Cracow? For this reason I alternate the name of the city, usually more famous, and the name of the region. I hope that in this way the text is much more clear 

[:pl]

W których województwach Polski sprzedaje się najwięcej wycieczek zorganizowanych? W końcu nowe dane dają odpowiedź (potwierdzają, że lokalizacje, w których przeprowadzamy warsztaty są odpowiednio wybrane) oraz pozostawiają pewne uwagi dot. lotnisk, z których odlatują polscy turyści.

Podział polskich turystów wg województw był świętym Graalem tego blogu. Dane zawsze pochodziły z różnych źródeł, ale nigdy nie został on znaleziony. Teraz PZOT (Polski Związek Operatorów Turystyki) opublikował tę informację na rok 2016 i 2017. Zważywszy na źródło, informacje dotyczą turystyki zorganizowanej.
Spójrzmy na dwa histogramy: pierwszy przedstawia wartości procentowe wg województwa dla zakupu wakacji zorganizowanych, drugi z kolei wartości łączne.

Pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę jest fakt, że zaledwie 4 województwa zanotowały 2-cyfrowy wynik procentowy: pierwsza dwa miejsca w rankingu zajmuje Warszawa (Mazowieckie) (*) oraz Śląsk (Katowice), i nie jest to zaskoczeniem.

Wiedzieliśmy, że tereny nadbałtyckie to atrakcyjne miejsca dla zorganizowanych wycieczek, a dane zdecydowanie potwierdzają to przekonanie: Gdańsk oraz województwo pomorskie zajmują trzecie miejsce z 15% udziałem w turystyce zorganizowanej. Czwarte miejsce to południe Polski, mianowicie Dolny Śląsk (ze stolicą regionu – Wrocławiem). Dalej Kraków (Małopolska) i Poznań (Wielkopolska).

Dane te wskazują, że jest to bardzo skoncentrowany rynek na poziomie terytorialnym. Poniższy graf przedstawia to: trzy regiony (Warszawa, Śląsk oraz Gdańsk) razem notują wynik 50% sprzedaży, jeśli dodamy Dolnośląskie (Wrocław), Wielkopolskie (Poznań) i Małopolskie (Kraków), to te sześć regionów stanowi 80% rynku.

A tak przy okazji, chciałem zaznaczyć, że są to także miasta, w których ma miejsce OUTging POLAND w różnych edycjach.

Warto zaznaczyć, że regionalny podział sprzedaży wakacji zorganizowanych jest w dużej mierze niezależny od wielkości demograficznej województw. Poniższy graf przedstawia to w sposób jednoznaczny. .

W pierwszych 4 województwach udział sprzedaży znacząco przekracza ciężar demograficzny, na Pomorzu (Gdańsk) obserwujemy eskalację tego zjawiska: populacja to zaledwie 6% łącznej krajowej, ale ciężar na turystyce zorganizowanej wynosi 15%. Udział mieszkańców oraz turystyki zorganizowanej pokrywa się jedynie w Wielkopolsce (Poznań), następnie procent mieszkańców systematycznie przekracza sprzedaż wakacji zorganizowanych.

Zweryfikowaliśmy także stabilność struktury sprzedaży pakietów terytorialnie oraz odkryliśmy jedynie nieznaczne zmiany w zakresie podziału regionalnego zakupów. Jedynie istotną różnicę można znaleźć w regionie nadbałtyckim, który zyskał jeden punkt procentowy w stosunku do poprzednich lat.

Podsumowujemy ten post poniższym diagramem, który przedstawia podział wyjazdów turystycznych zorganizowanych w ramach różnych polskich lotnisk.

Udział lotnisk krajowych w roku 2017

Jak można zaobserwować, lotniska w Katowicach oraz Warszawie koncentrują ponad 70% podróżnych i ta przewaga jest zrozumiała, gdyż sąsiadujące regiony skłaniają się ku tym lotniskom, przykładem jest Kraków, który najwyraźniej korzysta z sąsiadujących Katowic. Z drugiej strony sytuacja Gdańska jest zaskakująca: jego znaczący popyt na turystykę nie ma odzwierciedlenia w udziale jego lotniska. Brak równowagi, który może wynikać z działań marketingowych dot. bardzo agresywnych lokalizacji komercyjnych.

(*) Jestem w stanie sobie wyobrazić, że wielu czytających nie zna dobrze polskich województw: na przykład ilu z Was wie, że Mazowsze to województwo Warszawy? Czy Małopolska to region Krakowa? Z tego powodu używam naprzemiennie nazwę miasta, zwykle popularniejszego, oraz nazwę regionu. Mam nadzieję, że dzięki temu tekst stanie się bardziej czytelny.

[:]