[:en]Polish Religious Tourism – 2 [:pl][:en]Polish Religious Tourism – 2[:pl]Polska turystyka religijna – 2 [:][:]

[:en]The Polish TOs active in the religious tourism market.

In the previous post I presented the latest data of GUS (Polish Central Statistical Office) on religious tourism. This post and the following one will be focused on tour operators and group organizers manging the pilgrimages.

The first question in this regard is obvious: we saw previously that in 2017 the Polish religious tourism generated about a million of trips, but how many companies, always Polish, organize these trips?

There are no official data on this. According to our database, created and updated over 13 years, Polish companies that organize trips of a religious nature (and are not limited to simply reselling the product of third parties) are about 70. Their regional distribution is described below.

                                                       Source: OUTgoing POLAND

Three regions (Mazowieckie, Śląskie, Małopolskie) concentrate 43% of the companies active in this segment of the tourism market. If we consider also Wielkopolskie, we exceed 50% of the national total.

Why do these companies have this specific territorial distribution? If we report on the same graph the percentage distribution of the resident population by region and of the religious tourism companies we obtain the following figure.

                                                              Source: OUTgoing POLAND , GUS

The trends of the two variables are very similar (for those who are a little more familiar with the statistics: the correlation index R2 is 0.93!). How to interpret this result? Probably the concentration process under way in the Polish tour operating sector in this market segment is still not actual.

Personal relationships with local realities, with groups of pilgrims and their leaders are more important than traditional marketing actions and mergers & acquisitions initiatives taking place among generalist TOs. Until this is true, the curve of the regional distribution of the population and the analogue of the TO will continue to be very similar.

I would like to conclude this brief analysis with a graph that put a glance to the next post

                                                                   Source: OUTgoing POLAND

The graph above describes the destinations offered by the TOs of religiuos tourism. As can be seen, only 5% of operators offer only destinations that fall within national borders. Nearly 90% offer European destinations and the traditional Holy Land (which often includes Jordan and Lebanon) and finally 60% have in the catalog pilgrimages to other continents: America, Africa, Asia and even the Far East.

Those, who continue to imagine the demand for pilgrimages as a tourism exclusively for the poor, commit a serious error of underestimation. In the next post we will see why.

Author: Gilberto Zangari

Feel free to report the previous post but please quotes: OUTgoing POLAND, The Polish Outgoing Tourist Workshop

 [:pl]

Polscy touroperatorzy aktywni w sektorze turystyki religijnej.

W poprzednim poście przedstawiłem najnowsze dane GUS-u (Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego) dot. turystyki religijnej. Ten oraz kolejny post skupiać się będzie na touroperatorach oraz organizatorach grupowych pielgrzymek.

Pierwsze pytanie w tym zakresie jest oczywiste: zauważyliśmy już, że w roku 2017 polski sektor turystyki religijnej wygenerował około milion podróży, ale ile firm, zawsze polskich, organizuje takie wyprawy?

Brak oficjalnych danych w tym zakresie. Zgodnie z naszą bazą danych, tworzoną oraz aktualizowaną od ponad 13 lat, polskich firm organizujących podróże o charakterze religijnym (i nie ograniczających się jedynie do odsprzedaży produktów stronom trzecim) jest około 70. Poniżej opisano ich rozmieszczenie regionalne.

                                                       Source: OUTgoing POLAND

Trzy województwa (Mazowieckie, Śląskie, Małopolskie) skupiają 43% przedsiębiorstw aktywnych w tym segmencie rynku turystycznego. Jeśli weźmiemy pod uwagę także województwo Wielkopolskie, wartość przekroczy 50% w skali kraju.

Z czego wynika takie rozmieszczenie terytorialne tych firm? Jeśli przedstawimy na tym samym diagramie podział procentowy mieszkańców wg województw oraz firm turystyki religijnej, uzyskamy poniższy obraz.

                                                              Źródło: OUTgoing POLAND , GUS

Tendencje dwóch zmiennych są bardzo zbliżone (dla tych, który są nieco bardziej zaznajomieni ze statystykami: współczynnik korelacji R2 wynosi 0.93!). Jak zatem interpretować ten wynik? Prawdopodobnie proces koncentracji w polskim sektorze organizacji podróży w tym segmencie rynku jest wciąż nieaktualny.

Personalne związki z lokalnymi realiami, z grupami pielgrzymów oraz ich liderami są istotniejsze niż tradycyjne działania marketingowe oraz fuzje i akwizycje mające miejsce wśród touroperatorów. Krzywa regionalnego podziału populacji oraz analogia do TO wciąż będzie bardzo zbliżona.

Chciałbym podsumować tę krótką analizę w oparciu o graf, który stanowi wstęp do kolejnego postu.

                                                                   Źródło: OUTgoing POLAND

Powyższy wykres wskazuje miejsca podróży oferowane przez touroperatorów turystyki religijnej. Jak widzimy, jedynie 5% operatorów proponuje miejsca w obrębie kraju. Blisko 90% z nich wskazuje na destynacje europejskie oraz tradycyjnie Ziemię Świętą (która zwykle obejmuje Jordan oraz Liban), w końcu 60% ma w swoim katalogu pielgrzymki na inne kontynenty, tj: Ameryki, Afryki, Azji i nawet na Daleki Wschód.

Ci, którzy wciąż postrzegają pielgrzymki jako turystykę wyłącznie dla biednych popełniają poważny błąd. W kolejnym poście dowiemy się dlaczego.

Author: Gilberto Zangari

Istnieje możliwość przekazywania poprzedniego postu, ale proszę o zamieszczenie: OUTgoing POLAND, The Polish Outgoing Tourist Workshop

 

[:]

Dodaj komentarz