[:en]Polish religious tourism – 1[:pl]Turystyka religijna w Polsce – 1[:]

[:en]The Demand

One of the most resistant stereotypes related to Polish tourism concerns the flows of religious tourists generated by this Country. It is still not infrequent to meet  tourist professionals who suppose that the outgoing Polish tourism coincides (or almost coincides) with the pilgrims going to the most famous holy places.

Well! It is not so. The publication, few days ago, of the results of the Polish travel survey 2017  (GUS – www.stat.gov.pl) offers the opportunity to take stock of this market segment.

Last year 933 thousand Poles traveled for religious motivations, 718 thousand (77%) remained within national borders, while 215 thousand (23%) went abroad.

The dynamic that led to these numbers was overwhelming, as shown by the following table.

 

The digits reported in the previous table are important, but compared to the global Polish travel market, the religious tourism is clearly a niche: the market share of total religious travels is 1,4% and 1,6% for the travels abroad.

Since 2014, the trend of the religious tourism market share has been very positive because of the growth   of the domestic demand (+141%)  that has pushed up the global demand, while it has remained substantially stationary the market share of the travels abroad. (see the graph below)

Market share of Polish religious tourism on the total Polish tourist demand

                                                         Source GUS

Considering that these results were achieved having as benchmark the global travel market of Poles which grew by 41% in the space of 4 years and „only” by 31% for travel abroad, the performance is very impressive, as shown in the chart below, which highlights the dynamics of the main demand segments from 2014 to 2017

Trends of different market segments. Index numbers. 2014 = 100

 

                                                              Source GUS

The numbers and graphs shown so far describe a niche market in good health with regard both the volume of the tourists and the growth rates.

The foreign tourist companies dealing in religious tourism could say “very interestig this info about Polish pilgrims but why we have to be happy for the huge increase of polish domestic religious tourism?”

Because  the best is yet to come: look at the graph below. It highlights the percentage of trips abroad for the total travel market  and for the religious tourism.

Total tourist demand and religious tourist demand. Outbound tourism market share

                                                                 Source GUS

Until 2015, the share of pilgrimages abroad was above the tourist market average: 35% against 21%. The huge explosion in the demand for religious travel in 2016 has precipitated this quota to 18%.

Nothing surprising: when new customers enter the tourism market hardly they venture out of national borders. This is the next step after they get comfortable with the trip and maybe with fellow travelers. So not by chance in 2017 the percentage rose by 5 points to 23%.

In a couple of years the share of outbound travelers attracted by religious destinations will return to the traditional 30%: in absolute numbers it means that soon about 100 thousand additional people will visit foreign countries attracted by the holy places but also by other less traditional destinations for pilgrims, but we will talk about this in the next post.

 

Author: Gilberto Zangari

Feel free to report the previous post but please quotes: OUTgoing POLAND, The Polish Outgoing Tourist Workshop

 

 

 [:pl]      Zapotrzebowanie

Jednym z najczęstszych stereotypów dotyczących polskiej turystyki jest obecność grupy turystów religijnych. Zdaniem wielu ekspertów ds. turystyki polska turystyka wyjazdowa bezpośrednio dotyczy pielgrzymów podróżujących do najpopularniejszych miejsc świętych.

W rzeczywistości tak nie jest. Kilka dni temu opublikowano wyniki ankiety dot. podróży w Polsce z roku 2017 (GUS – www.stat.gov.pl) i na tej podstawie można przeprowadzić ocenę tego segmentu rynku.

W zeszłym roku 933 tysięcy Polaków podróżowało ze względów religijnych, 718 tysięcy (77%) pozostało w kraju, a z kolei 215 tysięcy (23%) wyjechało za granicę.

Dynamika wzrostu była znacząca, co przedstawia poniższa tabela.

                                       Źródło: GUS

Liczby przedstawione w powyższej tabeli są istotne, ale biorąc pod uwagę polski rynek podróży ogółem, turystyka religijna stanowi niszę: udział w rynku wszystkich podróży religijnych wynosi 1,4%, a 1,6% dla podróży zagranicznych.

Od roku 2014 udział w rynku turystyki religijnej jest bardzo duży ze względu na wzrost popytu wewnętrznego (+141%), który doprowadził do wzrostu popytu globalnego. Podróże zagraniczne (patrz poniższy schemat) z kolei pozostały na równym poziomie.

 

Udział w rynku turystyki religijnej w Polsce w ramach całego zapotrzebowania turystyki polskiej 

                                                Źródło: GUS

Zważywszy, iż te wyniki uzyskano mając jako punkt odniesienia globalny rynek podróży Polaków, który wzrósł o 41% na przestrzeni 4 lat oraz “zaledwie” 31% dla podróży zagranicznych, wyniki są zdumiewające, co przedstawia poniższy wykres, co także podkreśla dynamikę głównych segmentów popytu od roku 2014 do 2017.

Tendencje w różnych segmentach rynku. Numery indeksowe. 2014 = 100

                                            Źródło: GUS

Powyższe liczby oraz wykresy wskazują, że rynek ten jest w dobrej formie zarówno w kwestii liczby turystów jak i dynamiki wzrostu.

Zagraniczne agencje turystyczne zajmujące się turystyką religijną mogą powiedzieć “bardzo interesujące informacje odnośnie polskich pielgrzymów, ale dlaczego mamy cieszyć się z ogromnego wzrostu polskiej turystyki religijnej, krajowej?”

A to dlatego, że najlepsze dopiero przed nami: spójrzmy na poniższy wykres. Przedstawia on wartość procentową podróży zagranicznych dla rynku podróży ogółem oraz turystyki religijnej.

Zapotrzebowanie w ramach turystyki ogółem oraz turystyki religijnej. Udział w rynku turystyki wyjazdowej

                                            Źródło: GUS

Do roku 2015 udział procentowy pielgrzymek zagranicznych przekraczał średnią rynku turystycznego: 35% względem 21%. Ogromny wzrost zapotrzebowania na podróże religijne w 2016 roku doprowadził do wartości 18%.

To nic zaskakującego: gdy nowi klienci wchodzą w  rynek turystyczny, wyruszają za granice kraju. To kolejny krok po przyzwyczajeniu się do podróży oraz prawdopodobnie do innych współpodróżnych. Dlatego nie bez powodu w roku 2017 wartości procentowe wzrosły o 5 punktów sięgając 23%.

W ciągu kilku lat udział podróżnych wyjazdowych zachęconych destynacjami religijnymi powróci do poziomu 30%: oznacza to, że wkrótce około 100 tysięcy nowych ludzi odwiedzi kraje zagraniczne ze względu na obecność miejsc świętych, a także inne mniej tradycyjne destynacje, ale o tym już w kolejnym poście.[:]

Dodaj komentarz