[:en]A glance on Polish winter holidays[:pl]Rzut okiem na ferie zimowe w Polsce[:]

[:en]Travelplanet, a leading Polish Tour Operator, from time to time publishes articles about the holidays of Poles. The last one is very interesting, it describes the market of organized tourism in this winter season from the point of view of a tour operator playing on many market segments.

I repost  only a part of the article (here the complete text) with some graphs of my production 🙂 .

The main destinations of polish winter holidaymakers

 

The ski holidays of Poles

35 percent customers of travel agencies chooses for this year’s ski holidays slopes and so much more than in the entire ski season (December – beginning of April 2017, this percentage was around 25 percent.) For trips to the slopes they pay about 1450 PLN (1€=4,2PLN  i.e 345,2€) . It’s 50 PLN more than last season.

The most popular ski destination is still Italy (48% of travel agents, paying an average of about PLN 1430 per person), but they clearly lose – in the last year’s holidays, almost 56% booked there.

Austria is second most traditionally. On the slopes of Tyrol, the SalzburgerLand, Carinthia or Vorarlberg, 24 percent of people want to scent. skiers (1580 PLN / person), booking white madness through travel agencies (20% for winter holidays 2017)

The main destinations of Polish skiers

 

The third most popular place are the Czech slopes. Here, almost 13 percent of skiers are selected – clients of travel agencies who pay less than PLN 740 per stay…..

Taking into account the expenditure incurred by the customers of the travel agencies choosing the Slovakian slopes (5%), it looks very similar: the average cost of the stay is 850 zł and the cost of the ticket is 750 zł.  However, the best Slovak resort, Jasna – Chopok has more than 50 km of pistes.

Czech Republic and Slovakia in the ranking of the ski popularity are in the same position of France, selected  by just over 6% of skiers.

The trip to the French Alps, is rather burdensome, and in addition much more expensive. The skiers pay on average 2660 zł for the fun of skiing. The much higher cost is a consequence of the fact that two out of three skiers fly by plane to the French slopes, while, over 90% of skiers still prefer to get to Austria, Italy, the Czech Republic or Slovakia with their own car.

Holidays on the beach: Canary Islands and Egypt

The increase in the booking of ski trips during the holidays (established until January 2, 2018) is 30%. compared to the same period last year and is significantly lower than the general increase in vacation bookings, which is as much as 54 percent. It is growing the popularity of winter holidays in a warm climate, which was decided by 65 percent of the clients of travel agencies.

The rate of growth of winter holidays in Poland

 

This is not surprising if the winter holidaymakers prefer do not ski and instead  spend their holidays in Turkey, most often all inclusive, or in Malta where they pay PLN 1100 – PLN 1200 per week flights included. It is a cost comparable to the prices to be paid for a child’s ski week  in Poland.

There is no surprise when it comes to preferences: the most popular, like a year ago, are the Canary Islands and Egypt (after 14 percent of the reservation) and Malta.

The tourists spend an average of PLN 2,600 for resting in the Canaries, in Egypt – about PLN 2,000 and Malta – PLN 1,200. In contrast to ski trips, in this case almost 100 percent of the offers include the food, 65 percent were booked in the all-inclusive option and only 15 percent with meals in the form of breakfast.

The latter formula applies mainly to exotic trips, which constitute 18 percent  of all reservations for holidays. The most popular are Emirates – about 2.5 percent. This is one of the cheaper exotic destinations  (the average booking is about PLN 4,000). The second in the ranking of the popularity of exotic destinations is Dominican Republic and Thailand (1.5% of all bookings for holidays, respectively, PLN 7,150 and less than PLN 5,300).

Author: Gilberto Zangari

Feel free to report the previous post but please quotes: OUTgoing POLAND, The Polish Tourist Workshop[:pl]

Travelplanet to polskie, czołowe biuro turystyczne, które okazjonalnie publikuje artykuły dotyczące wakacji Polaków. Ostatni z nich jest niezwykle interesujący. Opisuje on rynek wycieczek organizowanych w sezonie zimowym z punktu widzenia biura turystycznego działającego na wielu segmentach rynku.

Publikuję jedynie część artykułu (pełny tekst tutaj) wraz z moimi wykresami ?.

 

Główne miejsca podróży polskich wczasowiczów w okresie zimowym

Wakacje na plaży

Góry zimą

Kraje egzotyczne

 

Ferie na nartach wśród Polaków

35 procent klientów biur podróży wybiera na tegoroczne wakacje na nartach stoki i wiele więcej niż w całym sezonie narciarskim (grudzień – początek kwietnia 2017r., te wartości oscylowały na poziomie 25 procent). Wycieczki na stok kosztują ich około 1450 złotych (1 euro – 4,2 złote, tj. 342,2€). To 50 złotych więcej niż w zeszłym sezonie.

Najpopularniejszym celem podróży polskich narciarzy wciąż pozostają Włochy (48% agentów biura podróży, koszt średnio około 1430 złotych na osobę), ale wyraźnie tracą – zeszłoroczne wakacje to blisko 56% rezerwacji.

Austria to drugi najbardziej pożądany kraj. 24 procent ludzi chce spędzić swój czas na stokach Tyrolu, SalzburgerLand, Carinthia lub Vorarlberg. Narciarze (1580 złotych/osoba) decydują się na białe szaleństwo za pośrednictwem biur podróży (20% – ferie zimowe 2017r.)

Główne cele podróży polskich narciarzy

 

Trzecim najbardziej pożądanym miejscem są stoki czeskie. Tutaj wskazania pokazują blisko 13 procent narciarzy – klientów biur podróży płacących mniej niż 740 złotych za pobyt…

Biorąc pod uwagę wydatki ponoszone przez klientów biur podróży wybierających Słowację (5%), wygląda to podobnie: średni koszt pobytu to 850 złotych, a koszt biletu to 750 złotych. Jednak najlepszy słowacki resort, Jasna – Chopok, ma ponad 50 km nartostrad.

Republika Czeska i Słowacja w rankingu popularności narciarskiej zajmują taką samą pozycję jak Francja, którą wybiera jedynie ponad 6% narciarzy.

Podróż we francuskie Alpy jest uciążliwa, a ponadto dużo droższa. Narciarze płacą z reguły średnio 2600 złotych za tą przyjemność. Dużo wyższe koszty wynikają z faktu, iż dwóch na trzech podróżujących wybiera samolot, podczas gdy ponad 90% narciarzy woli podróż do Austrii, Włoch, Republiki Czeskiej czy Słowacji własnym samochodem.

Wakacje na plaży: Wyspy Kanaryjskie oraz Egipt

Wzrost rezerwacji wyjazdu na narty w czasie urlopu (do dnia 2 stycznia 2018r.) wynosi 30% w porównaniu do tego samego okresu z ubiegłego roku i jest istotnie niższy względem ogólnego wzrostu rezerwacji wakacji, który wynosi aż 54 procent. To rosnąca popularność ferii zimowych w ciepłych krajach, które wybrało 65 procent klientów biur podróży.

 

Tempo wzrostu rezerwacji ferii zimowych w Polsce

Nie jest zaskoczeniem, że wczasowicze zimowi zamiast nart wybierają Turcję, zwykle z opcją all-inclusive, lub Maltę, gdzie płacą 1100-1200 złotych za tydzień, z przelotem wliczonym w cenę. To koszt porównywalny do cen jakie płacą ich dzieci za tydzień na nartach w Polsce.

Preferencje również nie są zaskakujące: najpopularniejsze, podobnie jak w roku ubiegłym, są Wyspy Kanaryjskie oraz Egipt (ponad 14 procent rezerwacji), a także Malta.

Turyści wydają średnio 2600 złotych za odpoczynek na Kanarach, w Egipcie – ok. 2000 złotych, natomiast na Malcie – 1200 złotych. Porównując do wakacji na nartach, w tym przypadku blisko 100 procent ofert obejmuje wyżywienie, 65 procent ofert zabukowano w opcji all-inclusive, a jedynie 15 procent ze śniadaniem.

Ta ostatnia formuła dotyczy głównie miejsc egzotycznych, które stanowią 18 procent wszystkich rezerwacji wakacji. Najbardziej popularne są Emiraty – ok.2,5%. Jest to jeden z najtańszych krajów egzotycznych (średnia wartość wyjazdu to ok. 4000 złotych). Druga na liście popularności jest Republika Dominikańska oraz Tajlandia (1,5%, odpowiednio 7150 złotych i mniej niż 5300 złotych).

Autor: Gilberto Zangari

Zachęcam do informowania o poprzednich postach, ale proszę o podanie źródła: OUTgoing POLAND, Polskie Warsztaty Turystyczne

[:]