[:en]We should be surprised if the high performances of the Polish tourist demand will not take place[:pl]Dużym zaskoczeniem będzie brak wysokiego zainteresowania na rynku turystycznym w Polsce.[:]

[:en]Waiting for the end of next August for checking if the brilliant performance of the Polish organized tourism will be confirmed, it’s worth to pay attention to the last updates of Eurostat about the participation in tourism of population above the 15 years old.

The new data published in the site of the European Statistical Office helps to understand the reason why of the repeated positive performances of the Polish tourist demand and why in the next future similar results must be expected.

The key data are reported in the following graphic where are compared the percentages of population participating in tourism in EU28 and in Poland.

* The data EU28 for 2016 isn’t published yet

The share of Poles having vacations of at least one night during the year is still under the European average but the distance between the two parameters is reducing year by year (from 12 points in 2012 to 7 points in 2015).

According the forecasts of the main economic international institutions, the main variables influencing the trend of the tourist demand (the GDP, the expectations about the GDP and the unemployment rate) will be very positive in Poland in the next 2 – 3 years therefore it is easy to conclude that also the tourist demand of Poles will increase approaching, or probably achieving, the EU28 average

We can estimate the figures of the Polish tourism in case this Country will achieve the European average. The basic data are reported in the following table.

1 Our Estimation

With some simple arithmetic operation, a “light” hypothesis on the percentage of population participating in tourism at European level and on the number of vacations of at least one night taken by Poles per year, it is easy to calculate the number of Poles that have to get vacations for equalizing the EU28 average: 19,400 millions: i.e. one million of Poles more that the tourists registered by Eurostat in 2016. Taking into account that the number of holidays per year per vacationer in Poland fluctuated, between 2,83 and 3,34 the number of trips can be reasonably expected between 54,7 millions and 64,4 millions of travels.

If big troubles don’t change this scenery we should be surprised not by other brilliant performances of the Polish demand but if these performances won’t take place.

Author: Gilberto Zangari

Feel free to report the previous post but please quotes: OUTgoing POLAND, The Polish Tourist Workshop[:pl]

Pod koniec sierpnia dowiemy się czy potwierdzą się doskonałe wyniki polskich biur podróży. Warto zwrócić uwagę na ostatnie dane Eurostat odnośnie wakacji osób powyżej 15 roku życia.

Nowe dane opublikowane na stronie Europejskiego Systemu Statystycznego pozwalają zrozumieć skąd bierze się wysokie zapotrzebowanie na rynku turystycznym w Polsce oraz dlaczego należy oczekiwać podobnych wyników w przyszłości.   

Kluczowe dane zostały przedstawione na poniższym schemacie, gdzie porównano procentowo liczbę osób podróżujących w celach turystycznych w EU28 oraz Polsce.

Procent populacji (powyżej 15 roku życia) podróżujących turystycznie

* Dane EU28 za rok 2016 nie zostały jeszcze opublikowane

Udział procentowy Polaków wyjeżdżających na urlop z co najmniej jednym noclegiem na przestrzeni roku jest wciąż poniżej średniej europejskiej, ale dystans między dwoma parametrami maleje z roku na rok (od 12 punktów w 2012r. do 7 w roku 2015).

Zgodnie z zapowiedziami czołowych, międzynarodowych instytucji gospodarczych, główne zmienne wpływające na trendy zapotrzebowania na rynku turystycznym (PKB, oczekiwania odnośnie PKB oraz stopa bezrobocia) będą bardzo korzystne w Polsce przez najbliższe 2-3 lata. Dlatego łatwo wywnioskować, że zainteresowanie turystyką w Polsce będzie zbliżać się, a może nawet wyrównać ze średnią EU28.  

Możemy oszacować wartości polskiej turystyki w przypadku gdy kraj ten osiągnie średnią europejską. Dane podstawowe przedstawiono w poniższej tabeli.

2012 2013 2014 2015 2016
Procent populacji uczestniczący w turystyce EU28 60,34 60,17 59,97 61,39
PL 47,9 52,1 53,25 54,03 56,91
Liczba Polaków wyjeżdżających turystycznie (.000) 15 660 17 050 17 200 17 447 18 375
Liczba podróży Polaków z co najmniej 1 noclegiem w celach osobistych (.000) 52 257 52 493 48 629 50 776 53 471 1

1 Nasze kalkulacje

 

Dzięki prostej operacji arytmetycznej, bazując na wartości procentowej populacji uczestniczącej w turystyce na poziomie europejskim oraz liczbie wyjazdów z co najmniej jednym noclegiem w skali roku łatwo obliczyć liczbę Polaków jaka musi wyjechać na wakacje, aby zrównać się ze średnią EU28; 18 400 milionów; tj. milion Polaków więcej niż turystów podanych przez Eurostat w roku 2016. Biorąc pod uwagę fakt, iż liczba wakacji na rok na podróżującego w Polsce wahała się między 2,83, a 3,34, liczba podróży jaką można oczekiwać wyniesie między 54,7, a 64,4 miliony.

Jeśli nie dojdzie do negatywnych wydarzeń, będziemy zaskoczeni nie tyle brakiem wysokiego zapotrzebowania na polskim rynku, ale tym jeśli do tego zapotrzebowania nie dojdzie w ogóle.

Autor: Gilberto Zangari

[:]