[:en]The seasonality of Polish tourists[:pl]Sezonowość polskich turystów[:]

[:en] 

Some week ago I received a short mail from the marketing manager of a little hotel chain. „Dear Gilberto, I noticed the Polish tourists accommodated in our hotels have a seasonality different from the usual one. They prefer the last months of spring and summer. This is a characteristic of our target group or it’s a typical behavior of the Poles?

The question is interesting and, I think, has a general interest. A couple of months ago the GUS (Central Statistical Office of Poland) has published “Tourism in 2016” (http://stat.gov.pl/en/topics/culture-tourism-sport/tourism/). The book provides a very comprehensive description of tourism demand and supply in Poland and publishes the outcomes of a very large survey on the choices of Polish tourists (Participation of Polish residents in trip 2016).

Among many other interesting data, the GUS presents a table with the Polish tourists trip distribution per month. The most interesting series for answering the above question are the ones related to the domestic and foreign trips of 5 days and more.

Source: GUS

 

It’s enough a glance for understanding that the tourist behavior for domestic and foreign trips is deeply different:

  • the peak of July and August is less evident in the foreign travels, the difference between the two series (domestic and foreign) is about 10 points.
  • May – June and September – October are preferred by an higher number of travelers for their outbound trips (about 3 points of difference)
  • finally, also December and January have a little but significant difference for foreign trips.

The previous graphic shows the distributions of Poles travelling in Poland and in foreign Countries. Maybe it’s more interesting for our reader the comparison between the monthly distributions of travels in foreign countries of Poles and Germans.

In this case (see Table 1) a perceivable difference between the habits of the two groups of tourists is detectable only in the quarter December-February, where a preference of Poles to take holidays during these months is pretty clear. In the other months the differences between the two distributions are less evident.

Table 1  Monthly distribution of long holidays of Poles and Germans

 

Source: GUS, Eurostat

Therefore dear reader if you have problem to full up your hotels from December to February, Poles should be your target rather than Germans. In the other months the differences between the 2 groups are negligeable.

A funny remarks for ending this post: look at the table below: with the exception of April, the monthly distribution of the outbound travels of Poles is a very good proxy of monthly distribution of foreign travels of EU28 tourists.

Table 2  Monthly distribution of long holidays of Poles and Tourists of EU28.  

 

Source: GUS, Eurostat

For emulating  in your hotel or in your tourist destination the monthly distributions of Poles you have only to mix your foreign clients in the same proportion of the EU28 Countries. J

Author: Gilberto Zangari

Feel free to report the previous post but please quotes: OUTgoing POLAND, The Polish Tourist Workshop[:pl]

Około tydzień temu odebrałem krótką wiadomość e-mail od kierownika ds. marketingu małej sieci hoteli. „Drogi Gilberto, zauważyłem, że polscy turyści rezerwujący nocleg w naszych hotelach zmienili okres tychże rezerwacji w porównaniu do lat poprzednich. Decydują się na ostatnie miesiące wiosny oraz lata. Czy to jest cecha charakterystyczna naszej grupy docelowej czy typowe zachowanie Polaków?”

Pytanie jest intrygujące i, jak sądzę, budzi ogólne zainteresowanie. Kilka miesięcy temu GUS (Główny Urząd Statystyczny w Polsce) opublikował „Turystyka w roku 2016” (http://stat.gov.pl/en/topics/culture-tourism-sport/tourism/). Publikacja przedstawia szczegółowy opis popytu oraz podaży w turystyce w Polsce, oraz określa wyniki kompleksowej ankiety w zakresie wyborów polskich turystów (Wyjazdy Polaków w 2016r.)

W oparciu o zróżnicowane dane, GUS publikuje tabelę przedstawiającą wyjazdy turystyczne polskich turystów z podziałem na miesiące. Najciekawsze dane w kontekście odpowiedzi na powyższe pytanie są te, które dotyczą podróży krajowych i zagranicznych trwających 5 lub więcej dni.

Podróże turystyczne Polaków. Podział miesięczny. 2016r.

Krajowe

Zagraniczne

 

Wystarczy rzucić okiem, aby zrozumieć, iż wybór turystów w zakresie podróży krajowych i zagranicznych różni się istotnie:

  • Szczytowy moment lipca i sierpnia jest mniej oczywisty w przypadku podróży zagranicznych, różnica między dwiema seriami (krajowe i zagraniczne) wynosi ok. 10 punktów.
  • Maj – czerwiec i wrzesień – październik są najczęstszym wyborem większości podróżujących za granicę (ok. 3 punkty różnicy)
  • W końcu, także grudzień i styczeń wskazują małą, ale istotną różnicę w zakresie podróży zagranicznych.

Poprzedni wykres przedstawia podział na Polaków podróżujących wewnętrznie, oraz do krajów poza granicami Polski. Być może ciekawszym dla czytelnika jest porównanie między podziałem miesięcznym w zakresie podróży do krajów zagranicznych między Polską, a Niemcami.   

W takim przypadku (patrz tabela 1) istotna różnica między wyborami tych dwóch grup turystów widoczna jest wyłącznie w kwartale grudzień-luty, gdzie ewidentnie Polacy decydują się na wakacje w tych miesiącach. W innych miesiącach różne są mniej oczywiste.

Tabela 1  Podział długich wakacji Polaków oraz Niemców w danych miesiącach

Źródło: GUS, Eurostat

Dlatego drogi czytelniku – jeśli masz problem z rezerwacją swoich hoteli w miesiącach od grudnia do lutego, powinieneś celować w Polaków, aniżeli w Niemców. W innych miesiącach różnice między tymi 2 grupami są znikome.

Na koniec zabawne spostrzeżenie. Spójrz na poniższą tabelę: za wyjątkiem kwietnia, miesięczny podział zagranicznych podróży Polaków pokrywa się z miesięcznym podziałem podróży zagranicznych turystów EU28.

Tabela 2  Długie wakacje Polaków oraz Turystów EU28 z podziałem na poszczególne miesiące.

Źródło: GUS, Eurostat

Aby wyrównać proporcje gości w hotelu lub miejscu turystycznym wystarczy tylko wymieszać gości zagranicznych w takiej samej proporcji jak kraje EU28.

Autor: Gilberto Zangari

Zachęcam do informowania o poprzednich postach, ale proszę o podanie źródła: OUTgoing POLAND, Polskie Warsztaty Turystyczne

[:]