[:en]The winners in the Polish organized tourism, 2014 – 2015[:pl]Zwycięzcy w kategorii zorganizowanych wakacji w Polsce, 2014-2015[:]

[:en]Recently, www.wczasopedia.pl has published the update of the analysis about the first thirty Polish Tour Operators. Here the previous post about the same topic.

The ranked list of 2013 shows some differences compared to the 2015,  starting from the 5th position where Neckermann has been overtaken by Grecos Holiday. It’s possible to identify many other occurrences of this kind, scrolling down the list below.

 

It’s clear that, during the biennium 2014-15, something of relevant in the Polish tourist market is happened. Indeed the 2014 and 2015 were positive years for organized tourist demand, specifically the 2014: the demand increased of the 25% (see PZOT and this post), the 2015 was positive as well (+4,5%) but the growth wasn’t so strong like the year before. As usual, there was someone much more able than others to catch these opportunities.

Net Holiday has been the Polish TO most reactive to the new positive market conditions. In both of the two years analyzed it has increased the  turnover of about the 80%. Because of these performances it has climbed the rank of Tour Operators from the 13th place of the 2013 to the 8th position of the 2015. More info  about this company in this page (the comments of financial analysts). (Here the support for an acceptable translation Polish – English :-)) )

A second company that has benefitted of the general trend is Life Sport: +40% in the 2014 and +26% the following year. The company is specialized in winter tourism. Here the comments of financial analysts.

 

 

Last remark is dedicated to Prima Holiday: this young TO was the top over performer in the 2014, while the year after lost a lot of its dynamism, because of the crisis of Egypt and Turkey which, however, involved many  other players of organized tourism like Wezyr Holidays.

Among the top ten, the company which has reacted to the opportunity provided by the market in the most continuous way and with the highest ROC has been Raimbow, which still maintain the second position but has significantly reduced the distance from Itaka. The analysts grateful this company of very positive evaluations and forecasts (Here the comments of financial analysts and here the link to site).

Author: Gilberto Zangari

Feel free to report the previous post but please quotes: OUTgoing POLAND, The Polish Tourist Workshop[:pl]

Niedawno www.wczasopedia.pl opublikowała zaktualizowaną analizę dot. najlepszych trzydziestu polskich biur turystycznych. A tutaj poprzedni post na ten temat.

Lista rankingowa z roku 2013 przedstawia różnice w porównaniu do roku 2015, począwszy od pozycji 5-tej gdzie Neckermann został wyprzedzony przez Grecos Holiday. Można zauważyć wiele więcej przykładów tego typu jeśli prześledzimy listę poniżej.

Ewidentnie w latach 2014-15 na polskim rynku turystycznym doszło do istotnej zmiany. Faktem jest, że lata 2014 i 2015 były latami dobrymi pod kątem popytu na podróże zorganizowane, szczególnie rok 2014: popyt wzrósł o 25% (patrz PZOT oraz ten post), 2015 był również pozytywny (+4,5%), ale wzrost nie był już tak widoczny jak rok wcześniej. Jak zwykle znalazł się ktoś kto wykorzystał tę zmianę bardziej niż inni.

Net Holiday to biuro podróży, które najlepiej zareagowało na nowe warunki rynkowe. W obydwu analizowanych latach zanotowało wzrost obrotów o ok. 80%. Dzięki tym wynikom, biuro przesunęło się w górę w rankingu Biur Turystycznych z miejsca 13-tego w roku 2013 na 8 pozycję w roku 2015. Więcej informacji dot. tej firmy znajdziesz tu (uwagi analityków finansowych). 

Wzrost obrotów polskich biur turystycznych oraz tempo wzrostu zapotrzebowania na wakacje zorganizowane; 2014-‘13

Drugą firmą, która zyskała na tym ogólnym trendzie jest Life Sport: +40% w roku 2014 i +26% w roku kolejnym. Firma specjalizuje się w turystyce zimowej. Tutaj znaleźć można uwagi analityków finansowych.

 

Wzrost obrotów polskich biur turystycznych oraz tempo wzrostu zapotrzebowania na wakacje zorganizowane; 2015-‘14

Ostatni punkt dotyczy Prima Holiday: to młode biuro turystyczne było na szczycie w roku 2014, a rok później straciło dynamikę ze względu na kryzys w Egipcie i Turcji. Jednak zaangażowało to wielu innych graczy na rynku wycieczek zorganizowanych, tj. Wezyr Holidays.

Biorąc pod uwagę pierwszą dziesiątkę, biurem, które zareagowało na szansę stworzoną przez rynek w najbardziej ciągły sposób oraz przy najwyższym ROS jest Rainbow, które wciąż zajmuje drugą pozycję, ale istotnie zmniejszyło dystans do Itaki. (Tutaj uwagi analityków finansowych, a tutaj link do strony).

Autor: Gilberto Zangari

Zachęcam do informowania o poprzednich postach, ale proszę o podanie źródła: OUTgoing POLAND, Polskie Warsztaty Turystyczne[:]