[:en]Outcomes 2016 and forecasts for 2017[:pl]Wyniki za rok 2016 i prognozy na 2017[:]

[:en]

There are only a few days to the New Year: it’s the time of the forecasts. Everyone looks to 2017 wondering what the next 12 months we will provide. Tourism is not an exception in this sense. Below the updated outcomes of 2016 and the forecast for 2017 from one of the most famous research centers in the tourism industry: IPK International of Munich.

Low growth in European outbound trips and stagnating beach holiday volumes – yet more city trips – fluctuating fortunes for European destinations – ITB Berlin exclusively publishes latest results from the World Travel Monitor®

Europeans changed their travelling habits this year by opting for safe destinations, including a stagnation in sun & beach holidays, while going on more city trips.

European destinations had mixed results and welcomed fewer Asian visitors this year. However, after challenging times in 2016 prospects for 2017 look better.

Outbound travel by Europeans grew by 2.5 percent in the first eight months of 2016, according to World Travel Monitor® figures. Outbound trips to destinations within Europe increased by 3 percent as travelers stayed closer to home, while trips to Asia grew only 2 percent and there was a 1 percent drop to the Americas. Top performers in terms of outbound growth were Poland and Ireland (both +7 percent) (our the bold character), UK, Netherlands, Spain and Denmark (all +6 percent) while the German market grew by 4 percent, according to World Travel Monitor® figures.

The number of holiday trips by Europeans increased by a moderate 2 percent but there was a high 10 percent increase in the number of visits to family and friends (VFR) and other leisure trips abroad. … Changes occurred in the types of holidays taken by Europeans between January and August 2016, according to World Travel Monitor® figures. The number of sun & beach holidays stagnated, while touring holidays fell by 5 percent yet city trips went up by 15 percent. The overall average spend per trip was stable at 910 euros. …….

Meanwhile, European destinations certainly felt the wind of change during 2016 with fluctuating fortunes. In the Mediterranean, countries such as Spain and Portugal welcomed many more tourists from abroad while Britain enjoyed an increase of over 8 percent in international visitor numbers largely due to the weaker pound. But heavyweights such as Italy, Greece and Germany generated only low growth of 1-3 percent, according to World Travel Monitor® figures. The big losers this year after suffering terror attacks were Turkey, France and Belgium. Moreover, Asian trips to Europe declined by 1 percent, World Travel Monitor® figures showed.

These trends are also reflected in figures from the World Tourism Organization (UNWTO) which show that growth in European tourism slowed this year following the various challenges that the continent’s tourism has faced over the past year.

International arrivals grew by 1.6 percent between January and September 2016, according to the UNWTO World Tourism Barometer. This was significantly lower than the good growth of 4.6 percent seen in 2015 as a whole.

There was a diverse picture over the first nine months of 2016 in terms of sub-regions and individual destinations. Northern Europe (+6.4 percent) and Central and Eastern Europe (+5.3 percent) both performed well, with double-digit increases in countries such as Hungary and Ireland, according to UNWTO figures. In contrast, results were weaker in Western Europe (-1.3 percent) and Southern Mediterranean Europe (+0.4 percent). Strong increases for major destinations such as Spain and Portugal were offset by weak results in France, Belgium and Turkey.

The outlook for European outbound travel in 2017 appears more optimistic. IPK expects this year’s trends will remain broadly the same next year. “People will still go for holidays, they are just changing the type of holiday and the destinations. They are going to places that they perceive as safe,” said Paco Buerbaum, CEO of IPK International.

IPK currently predicts a 4 percent rise in European outbound trips in 2017, based on its European Travel Confidence Index which measures travel intentions for the next year. Confidence is highest in Ireland (+8 per cent), Denmark and the UK (both +7 percent), while the outlook is also above average in Finland, Belgium, Switzerland and France. In contrast, Germany looks set for about 2 percent growth along with Russia.

The report was presented at the 24th World Travel Monitor Forum in Pisa (Italy) last November and delivered by ITB Berlin.

You can find press releases on the internet at www.itb-berlin.com under the section heading Press / Press Releases.

[:pl]

Do Nowego Roku pozostało zaledwie kilka dni; to czas prognoz. Każdy wybiega już w przyszłość, w rok 2017, zastanawiając się co przyniesie kolejne 12 miesięcy. Turystyka nie jest wyjątkiem. Poniżej zaktualizowane wyniki za rok 2016 oraz prognozy na 2017 prezentowane przez jedno z najbardziej znanych centrów badawczych w przemyśle turystycznym: IPK International of Munich.

Niski wzrost europejskich wycieczek wyjazdowych oraz stałe wartości w przypadku wakacji na plaży – przy większej liczbie wypadów do miasta oznacza mieszane szczęście dla destynacji europejskich – ITB Berlin publikuje ostatnie wyniki z World Travel Monitor®.

Europejczycy zmienili przyzwyczajenia turystyczne w tym roku wybierając miejsca bezpieczne. Co istotne wybór słonecznych wakacji na plaży nie uległ zmianie, a z kolei wycieczki do miasta stały się bardziej popularne.

W przypadku krajów europejskich wyniki były różne i w tym roku grono zainteresowanych turystów z Azji zmniejszyło się. Jednakże po trudnym okresie w roku 2016,2017 wygląda lepiej.

Jak podaje World Travel Monitor®, turystyka wyjazdowa wśród Europejczyków zanotowała wzrost o 2,5 procenta w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2016. Podróże do krajów europejskich wzrosły o 3 procent, gdyż turyści woleli pozostać blisko domu, natomiast wycieczki do Azji zaliczyły zaledwie 2-procentowy wzrost, natomiast o 1 procent spadły wycieczki do Ameryk. Kluczową rolę w kategorii wyjazdów odegrały Polska oraz Irlandia (obydwa kraje to wzrost +7 procent), UK, Holandia, Hiszpania oraz Dania (wszystkie po +6 procent), podczas gdy rynek niemiecki zanotował wzrost o 4 procent, zgodnie z danymi World Travel Monitor®.

Liczba wyjazdów wakacyjnych Europejczyków wzrosła o 2 procent, ale zanotowano wysoki skok 10-procentowy w zakresie liczby odwiedzin rodzin oraz przyjaciół (VFR) oraz innych podróży rekreacyjnych za granicę… Zmiany dotyczą rodzajów wakacji Europejczyków między styczniem, a sierpniem 2016 roku, zgodnie ze statystykami World Travel Monitor®. Jeśli chodzi o wybór słonecznych wakacji na plaży to wartości pozostały niezmienne, podczas gdy wakacje organizowane przez biura turystyczne wybrało o 5 procent mniej osób. Z kolei wypady do miasta okazały się zyskać 15 procent. Ogólna średnia wydawana na wakacje pozostała stabilna na poziomie 910 euro…

Tymczasem europejskie destynacje zdecydowanie poczuły wiatr zmian w roku 2016 i miały zmienne szczęście. W krajach morza śródziemnomorskiego, tj. Hiszpanii oraz Portugalii, zanotowano zdecydowanie większą liczbę turystów z zagranicy, podczas gdy Wielka Brytania cieszyła się ponad 8-procentowym wzrostem w  kategorii międzynarodowych turystów ze względu na niski kurs funta. Ale weterani jak Włochy, Grecja czy Niemcy wygenerowały niski wzrost rzędu 1-3 procent, dane World Travel Monitor®. Największymi przegranymi w tym roku po serii ataków terrorystycznych były Turcja, Francja oraz Belgia. Co więcej podróże Azjatów do Europy spadły o 1 procent, jak pokazały wskazania World Travel Monitor®.

Trendy te mają odzwierciedlenie w statystykach Światowej Organizacji Turystyki (Eng. UNWTO), które wskazują, że wzrost w turystyce europejskiej spowolnił w tym roku w następstwie różnych wyzwań na rynku turystycznym jakie miały miejsce w ostatnich kilku latach.

Międzynarodowe przyjazdy to wzrost o 1,6 procent między styczniem, a wrześniem 2016, jak podano w Barometrze Światowej Organizacji Turystyki UNWTO. Był istotnie niższy niż dobry wzrost rzędu 4,6 procent w roku 2015.

Jeśli chodzi o ostatnie dziewięć miesięcy 2016 roku, byliśmy świadkami różnych sytuacji w podregionach oraz poszczególnych destynacjach. Północna Europa (+6,4 procent), a Europa Centralna oraz Wschodnia (+5,4 procent) radziły sobie dobrze notując dwucyfrowy wzrost (w krajach jak Węgry czy Irlandia). Dla odmiany wyniki były słabsze w Europie Zachodniej (-1,3 procent) oraz Południowej Śródziemnomorskiej (+0,4 procent). Silny wzrost zaobserwowano w Hiszpanii i Portugalii, co wynikało z osłabienia Francji, Belgii oraz Turcji.

Prognoza na rok 2017 w kontekście turystyki wyjazdowej dla Europy wygląda bardziej optymistycznie. IPK oczekuje, że tegoroczne trendy pozostaną mniej więcej takie same w przyszłym roku. “Ludzie będą wciąż jeździć na wakacje, po prostu zmienia się rodzaj wakacji oraz destynacje. Wybierają miejsca postrzegane jako bezpieczne”, mówił Paco Buerbaum. prezes IPK International.

IPK aktualnie przewiduje 4-procentowy wzrost w europejskiej turystyce wyjazdowej w roku 2017 w oparciu o Europejski Indeks Zaufania Podróżujących, który mierzy plany turystyczne na kolejny rok. Zaufanie jest najwyższe w Irlandii (+8 procent), Dani oraz UK (obydwa +7 procent), a w Finlandii, Belgii, Szwajcarii oraz Francji również powyżej średniej. Dla kontrastu Niemcy są gotowi na około 2-procentowy wzrost, podobnie Rosja.

Raport został przedstawiony przez ITB Berlin podczas 24-tego Światowego Forum World Travel Monitor Forum w Pizie (Włochy) zeszłego listopada przez ITB Berlin.

Publikacje prasowe można znaleźć w internecie na www.itb-berlin.com w sekcji Prasa/informacje prasowe.

[:]