[:en]Which countries are visited by the Poles? The official data 2015[:pl]Które kraje są odwiedzane przez Polaków? Oficjalne dane z 2015 roku[:]

[:en]

The Polish Central Statistical Office (GUS) has recently published (Data source here) the official data about the travels abroad of the Poles.[i] The information is very interesting because describes in a detailed way this part of the tourist demand generated by Poland and finally we have the official data about the most visited Countries by Polish travelers.

Slide2

Source: GUS

Germany is by far the main destination of the Polish travelers. It attracts more than 20%  of the total of the journeys abroad of the Poles. Italy is the second Country but a huge gap separates these two destinations. The Peninsula, in fact, attracts “only” the 8% of the travelers, more or less the same number of UK in the third position. The situation changes significantly dividing the global data according 4 categories:

 1. Business travels.
 2. Visit Friends and Relatives (VFR)
 3. Holidays.
 4. Other (a residual group)

The following graphic shows the weights of these categories.

1111

Source: GUS

Holiday travels represent the 57% of travels abroad, VFR, frequently associated to the holiday, is a motivation pretty popular: it’s shared by a third of the travelers. The business travels weights the 7% of the foreign journeys.

Let’s start with Business Travels. The following graphic confirms the leadership of Germany. Far in the following places there are France, UK and Czech Republic.

Slide4

Source: GUS

The theory connects the rank of the countries, destinations of business travels, with the rank of the countries purchasing exported products and services.  If we consider the following table the theory in the case of Poland looks like confirmed.

Rank of the most important Countries purchasing products and services exported from Poland

 1. Germany

25%

 1. UK

6,3%

 1. Check Republic

5,9%

 1. France

5,6%

 1. Italy

4,6

Source: (http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/pol/)

Visit Friends and Relatives sees in the top position the countries that have been destinations of the emigration of Polish labor forces.  Also in this case, Germany is the main destination, followed by UK and Ireland the most popular destinations of the Poles looking for the job.

Slide5

Source: GUS

How we will see in the last graphic, the VFR plays an important role as travel motivation for attracting the Poles in many other countries even if they aren’t in the top positions of the general rank (See for example Netherland, Sweden, Norway, etc).

Finally let see the outbound holidays of the Poles with at least one night spent in foreign countries. The most visited is Italy, followed by Croatia and Greece. The “Other destinations” that joins together the countries not included in the list of most important destinations absorbs more than half million of Polish travels and represents the fourth choice.

Slide3

Source: GUS

It means that the countries of Asia, of Latin America and Africa divide among them this huge amount of travels.

It’s worth to close this post with a comprehensive view of the incidence of four travel motivations analyzed country by country.

Slide1 - Copia

Source: GUS

The previous graphic shows in a clear way that the first three destinations of the Poles, Germany, Italy and UK occupy their positions because they attract travelers with different motivations:

 • Germany  is popular for VFR (mainly) and business travelers,
 • UK attracts VFR
 • Italy is requested by holiday makers.

 

Author: Gilberto Zangari

Feel free to report the previous post but please quotes: OUTgoing POLAND, The Polish Tourist Workshop

 


The data are collected through quarterly surveys with very large samples (more than 18.000 interviews each wave)

[:pl]Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował niedawno (źródło danych tutaj) oficjalne dane dotyczące podróży zagranicznych Polaków. Opublikowane informacje są niezwykle interesujące, szczegółowo opisują tę część turystyki, którą generują Polacy. Ostatecznie mamy dostęp do oficjalnych danych dotyczących najczęściej odwiedzanych krajów przez polskich turystów.

Podróże zagraniczne Polaków 2015. Jeden lub więcej noclegów za granicą

Slide2

Źródło: GUS

Niemcy to wciąż główne miejsce odwiedzane przez polskich podróżnych. Wyjazd do Niemiec stanowi ponad 20% łącznej liczby zagranicznych podróży Polaków. Włochy to kolejny kraj w rankingu, ale między tymi dwiema lokalizacjami istnieje ogromna przepaść. Półwysep ten odpowiada “zaledwie” 8% turystów, czyli mniej więcej tyle, co trzeciej pozycji na liście – Zjednoczonemu Królestwu (UK). Sytuacja zmienia się diametralnie jeśli przyjmiemy następujące 4 kategorie:

1 – Podróże biznesowe/delegacje

2 – Odwiedziny znajomych oraz krewnych (OZK)

3 – Wakacje/urlopy.

4 – Inne (pozostała grupa)

Poniższy diagram przedstawia podział tych kategorii.

Podróżne zagraniczne Polaków. Jeden lub więcej noclegów

1111

Źródło: GUS

Podróże wakacyjne stanowią 57% podróży za granicę, OZK, często powiązane z urlopem, to dość popularny powód wyjazdów: podziela go jedna trzecia podróżnych. Wyjazdy biznesowe/delegacje stanowią 7% wyjazdów zagranicznych.

Zacznijmy od podróży biznesowych/delegacji. Poniższa ilustracja potwierdza prym Niemiec. Daleko za nim na kolejnych miejscach uplasowały się Francja, Zjednoczone Królestwo oraz Republika Czeska.

Podróżne zagraniczne Polaków. Jeden lub więcej noclegów

Slide4

Źródło: GUS

Mamy tu do czynienia z powiązaniem rankingu krajów, miejsc docelowych podróży biznesowych/delegacji, z rankingiem krajów, które kupują produkty eksportowane oraz usługi. Jeśli weźmiemy pod uwagę poniższą tabelę, widzimy potwierdzenie naszej teorii.

Ranking najważniejszych krajów kupujących produkty oraz usługi eksportowane z Polski

Niemcy 25%
UK 6,3%
Republika Czeska 5,9%

Francja

5,6%
Włochy 4,6

Źródło: (http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/pol/)

Odwiedziny znajomych oraz krewnych (OZK) znajduje się na czele krajów będących miejscem docelowym emigrującej polskiej siły roboczej. Także w tym przypadku Niemcy to kraj numer jeden, dalej uplasowały się UK oraz Irlandia jako kraje atrakcyjne dla Polaków szukających pracy za granicą.

Wyjazdy zagraniczne Polaków w celu odwiedzin znajomych lub krewnych. Jeden lub więcej noclegów

Slide5

Źródło: GUS

Jak widzimy na ostatnim grafie OZK odgrywa bardzo ważną rolę w zakresie motywacji podróżujących Polaków do innych krajów, nawet jeśli nie zajmują czołowych pozycji w rankingu (patrz na przykład Holandia, Szwecja, Norwegia, itd.).

Przyjrzyjmy się wakacjom Polaków, którzy spędzają co najmniej jedną dobę za granicą. Najczęściej odwiedzanymi krajami są Włochy, Chorwacja oraz Grecja. “Inne miejsca docelowe”, które stanowią grupę krajów nie uwzględnionych na liście najważniejszych miejsc docelowych gromadzą ponad pół miliona podróży Polaków i stanowią czwarty wybór.

Wakacje za granicą Polaków. Jeden lub więcej noclegów

Slide3

Źródło: GUS

Oznacza to, że kraje azjatyckie, południowoamerykańskie oraz afrykańskie dzielą między sobą dużą liczbę podróży. Warto zakończyć ten post kompleksowym spojrzeniem na cztery powody podróży wg analizy kraj po kraju

Wyjazdy zagraniczne Polaków wg krajów oraz motywacji 2015

Slide1 - Copia

Źródło: GUS

Poprzednia ilustracja przedstawia w sposób wyraźny pierwsze trzy kraje docelowe Polaków; Niemcy, Włochy oraz UK zajmują swoje pozycje ze względu na fakt, iż przyciągają podróżnych z odmiennych powodów:

 • Niemcy są popularne w zakresie OZK (głównie) oraz podróży biznesowych/delegacji,
 • UK przyciąga podróżnych odwiedzających znajomych oraz krewnych
 • Włochy odwiedzane są przez osoby wybierające wakacje.

Autor: Gilberto Zangari

 Zachęcam do informowania o poprzednich postach, ale proszę o uwzględnienie: OUTgoing POLAND, the Polish Tourist Workshop

[:]