[:en]The tourist market has no mercy[:pl]Rynek turystyczny nie ma litości[:]

[:en]

Data source: PZOT – Merlin X (Sabre)

In the first days of the two roaring months of this summer 2016, it’s interesting to check what happens  in the share of Polish tourism demand, managed by Tour Operators.

The most relevant data is the constant decrease of the sales of tourist packages compared with the same period of the last year. In January, Merlin X system (Sabre) estimates a -4,9%, the negative performance is decreased until now doubling the data of January.  The Figure 1 shows clearly what’s happened.

This decrease can be explained in three ways, not necessarily alternatives: the Polish market has sought an adjustment after two years of rapid growth, the terrorist attacks have pushed the Polish tourists to seek safer destinations and often „safe” is a synonym of „near” and finally we haven’t to forget that in the last months the Polish Zloty has lost about the 10% respect the Euro.

The negative trend of tourist package sales is mainly connected with the crisis of Turkey and Egypt, the two leading destinations of Polish tourist demand of the previous years.

The first Country shows a slight recover starting from April when it achieved the lowest point. Now the decrease is around the 60%, it means that 2/3 of the previous polish tourists have abandoned this country.

The crisis of Egypt haven’t achieved yet the turning point: from the -64% of the beginning of the year now the index is -74%:  3 out 4 Polish tourists have chosen other destinations.

The tourist market has no mercy: if some destination loses visitors for sure someone else will benefit from.

Spain, Italy, Croatia and Bulgaria have mainly benefitted of crisis of two Muslim countries, while  Greece has maintained, more or less, the same quantity of tourists of the last year.  Spain and Italy have constantly increased the number of visitors of 50% during the first semester of 2016.

Bulgaria started the 2016 in January with a stunning increase of 200%, but week by week this Country has lost points and now is at the same level of attractiveness of Italy and Spain.

An opposite path has been followed by Croatia, that started at the same level of Italy and Spain and week by week has increased its market share.

The rank of the most visited countries isn’t changed significantly from the last post.

The last remark is dedicated to a curiosity that we will analyze deeply in the future. Look at the following figure**, which shows the total sales of tourist packages week by week.

After the week 23rd  (14th of June) sales of tour packages follow a pattern of behavior completely different from that of the previous year. It does not seem to be affected by the seasonality, sales do not show the traditional summer peak. This situation deserves further analysis in a future post.

 

Author: Gilberto Zangari

Feel free to report the previous post but please quotes: OUTgoing POLAND, The Polish Tourist Workshop[:pl]

Źródło danych: PZOT – Merlin X (Sabre)

W pierwszych dniach dwóch miesięcy tego lata 2016r. warto sprawdzić co nowego w polskiej chłonności turystycznej, którą zarządzają Tur Operatorzy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na stały spadek sprzedaży wycieczek zorganizowanych w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. W styczniu Merlin X system (Sabre) oszacował -4,9%, negatywny trend nasilał się do tej pory podwajając wartość ze stycznia. Rycina 1 przedstawia stan rzeczy.

Ryc. 1 – Trend sprzedaży wyjazdów zorganizowanych w Polsce od 1-1 do 28-6-2016

Diapositiva1

*Każda szybkość zmian obliczana jest w zakresie tego samego okresu, co w zeszłym roku

Spadek ten można wyjaśnić na trzy sposoby: polski rynek szukał dostosowania po dwóch latach gwałtownego wzrostu, ataki terrorystyczne spowodowały, że Polacy szukali bezpieczniejszych miejsc, a często „bezpieczny” oznacza „bliski”, i ostatecznie nie możemy zapominać o tym, że w ostatnich miesiącach polski złoty stracił blisko 10% względem euro.

Negatywny trend w zakresie sprzedaży wakacji zorganizowanych jest głównie związany z kryzysem w Turcji oraz Egipcie, dwóch najchętniej odwiedzanych krajów w latach poprzednich.

Ryc. 2 – Trend sprzedaży wyjazdów zorganizowanych do Egiptu i Turcji od 1-1 do 28-6-2016

Diapositiva2

*Każda szybkość zmian obliczana jest w zakresie tego samego okresu, co w zeszłym roku

Pierwszy kraj przedstawia nieznaczny wzrost począwszy od kwietnia, w którym to miesiącu wartości sięgnęły najniższego punktu. Aktualnie spadek wynosi około 60%, co oznacza, że 2/3 polskich turystów nie planuje wizyty w tym kraju.

Kryzys w Egipcie jeszcze nie dotarł do punktu zwrotnego: przy spadku -64% na początku roku teraz indeks wynosi -74%: 3 na 4 polskich turystów wybrało inne kraje.

Rynek turystyki nie ma litości: jeśli dany kraj traci przyjeżdżających, z pewnością zyska na tym inny.

Ryc. 3 – Trend sprzedaży wyjazdów zorganizowanych wybranych krajów od 1-1 do 28-6-2016

Diapositiva3

*Każda szybkość zmian obliczana jest w zakresie tego samego okresu co w zeszłym roku

Hiszpania, Włochy, Chorwacja oraz Bułgaria zyskały znacząco na kryzysie w powyższych krajach, natomiast Grecja zachowała porównywalną liczbę turystów z poprzedniego roku. Hiszpania oraz Włochy zyskały znacząco na liczbie turystów na poziomie 50% w trakcie pierwszego semestru 2016 roku.

Bułgaria rozpoczęła rok 2016 w styczniu z oszałamiającym wzrostem rzędu 200%, ale tydzień po tygodniu kraj ten tracił punkty i aktualnie znajduje się na równi z Włochami oraz Hiszpanią.

Odwrotny trend dotyczy Chorwacji, która zaczęła od podobnego poziomu do Włoch oraz Hiszpanii I tydzień po tygodniu zyskała udział w rynku.

Ranking najczęściej odwiedzanych krajów nie zmienił się drastycznie od ostatniego postu.

Ostatni komentarz poświęciłem ciekawostce, którą przeanalizujemy dokładnie w dalszych postach. Spójrzmy na poniższą rycinę**, która przedstawia łączną sprzedaż wycieczek zorganizowanych tydzień po tygodniu.

Sprzedaż tygodniowa w porównaniu do poprzedniego roku turystycznego

Zamówienia tygodniowe 15/16 vs. 14/15

Diapositiva4

** Rycina została skopiowana bezpośrednio ze źródła

Po tygodniu 23 (14-tego czerwca) sprzedaż wycieczek zorganizowanych wykazuje zupełnie inny trend w porównaniu do poprzedniego roku. Nie ma to nic wspólnego z sezonowością, sprzedaż nie wskazuje na typowy szczyt sezonu. Sytuacja ta wymaga dalszej analizy w kolejnych postach.

Autor: Gilberto Zangari

Zachęcam do informowania o poprzednich postach, ale proszę o uwzględnienie: OUTgoing POLAND, the Polish Tourist Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:]